Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - İnşaat Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 04.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 15.04.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur. 2013-2014 öğretim yılında Zihni Derin Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırabilmesi için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'den yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans diploması almak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak

Program Profili

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları, alt yapılar; köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman; su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları; elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı; yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları; yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme; yapıların denetlenmesi. İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Genel olarak TC Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav (ve kısa sınavlar) yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs. dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00' nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarı yıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’ nın en az 1.80 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tamamından başarılı olan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden, bitirme çalışmasını ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : RTEÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 53100 Fener, Rize. Telefon : +90 464 223 75 18 Belge Geçer : +90 462 3257405 E-Posta : foe@erdogan.edu.tr Web Adresi : http://foe.erdogan.edu.tr/civil/

Bölüm Olanakları

Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuvarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000608
YBD107İleri Yabancı Dil-IZorunlu3000483
INS115İnşaat Mühendisliğine GirişZorunlu2000483
INS115İnşaat Mühendisliğine GirişZorunlu2000608
INS119Mühendislik ÇizimiZorunlu2200608
INS117Mühendislik ÇizimiZorunlu4200483
MFZ103Mühendislik FiziğiZorunlu3020483
INS123Mühendislik Fiziği IZorunlu2200608
INS121Mühendislik KimyasıZorunlu2200608
INS125Mühendislik Matematiği IZorunlu4000608
MMT101Mühendislik Matematiği-IZorunlu3200483
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000483
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000608
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000608
Toplam351020
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000608
INS124Bilgisayar Proglamlama ve YazılımZorunlu3000608
YBD108İleri Yabancı Dil-IIZorunlu3000483
INS120Malzeme Bilgisi Zorunlu3000608
INS116Malzeme BilgisiZorunlu2000483
INS126Mühendislik Fiziği IIZorunlu2200608
INS128Mühendislik Matematiği IIZorunlu4000608
MMT102Mühendislik Matematiği-IIZorunlu3200483
INS118StatikZorunlu2200483
INS122StatikZorunlu3000608
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000608
MFZ104Uygulamalı Mühendislik FiziğiZorunlu3020483
MKM104Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu3020483
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000608
Toplam37640
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS243Diferansiyel Denklemler Zorunlu4000608
MMT203Diferansiyel DenklemlerZorunlu3000483
INS229DinamikZorunlu3000483
INS229DinamikZorunlu3000608
INS225MukavemetZorunlu3200483
INS239Mukavemet IZorunlu3000608
SECİNS03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli2000608
SECINS03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000483
STJ201StajZorunlu0000608
STJ201StajZorunlu0000483
TDL201Türk Dili-IZorunlu2000483
INS227Yapı MalzemeleriZorunlu3020483
INS241Yapı MalzemeleriZorunlu2200608
Toplam31420
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS230HidrolojiZorunlu3000608
INS230HidrolojiZorunlu3000483
INS240Mukavemet IIZorunlu3000608
INS228Ölçme BilgisiZorunlu2200608
INS228Ölçme BilgisiZorunlu2200483
SECINS04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000483
SECİNS04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli2000608
STJ202StajZorunlu0000608
STJ202StajZorunlu0000483
TDL202Türk Dili-IIZorunlu2000483
MMT202Uygulamalı Mühendislik MatematiğiZorunlu2200483
INS242Uygulamalı Mühendislik MatematiğiZorunlu4000608
INS232Yapı StatiğiZorunlu3200483
Toplam29800
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS301Akışkanlar MekaniğiZorunlu2200483
INS307Akışkanlar MekaniğiZorunlu3000608
ATA301Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000483
SECİNS05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000608
STJ301StajZorunlu0000608
STJ301StajZorunlu0000483
SECINS05Teknik Seçmeli Ders grubu 05Seçmeli3000483
INS305UlaşımZorunlu3200483
INS311Ulaşım IZorunlu3000608
INS313Yapı Statiği IZorunlu3000608
INS303Zemin MekaniğiZorunlu3020483
INS309Zemin Mekaniği IZorunlu3000608
Toplam28420
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA302Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000483
INS302BetonarmeZorunlu3020483
INS308Betonarme IZorunlu3000608
INS306Çelik YapılarZorunlu3200483
INS304HidrolikZorunlu1200483
SECİNS06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000608
STJ302StajZorunlu0000608
STJ302StajZorunlu0000483
SECINS06Teknik Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000483
INS312Ulaşım IIZorunlu3000608
INS314Yapı Statiği IIZorunlu3000608
INS310Zemin Mekaniği IIZorunlu3000608
Toplam27420
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS407Betonarme IIZorunlu3000608
INS409Çelik Yapılar Zorunlu2200608
INS411HidrolikZorunlu3000608
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000608
MBT001Mühendislik Bitirme Tezi-IZorunlu0200483
SECİNS07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000608
STJ401StajZorunlu0000608
STJ401StajZorunlu0000483
INS403Su KaynaklarıZorunlu2000483
SECINS07Teknik Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000483
INS405TemellerZorunlu2000483
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000608
Toplam22400
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS412Bitirme TeziZorunlu2200608
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000608
MBT002Mühendislik Bitirme Tezi-IIZorunlu0200483
SECİNS08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000608
STJ402StajZorunlu0000608
STJ402StajZorunlu0000483
INS408Su KaynaklarıZorunlu2000608
INS404Su Temini ve Çevre sağlığıZorunlu2000483
SECINS08Teknik Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000483
INS410TemellerZorunlu3000608
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000608
INS406Yapı İşletmesiZorunlu1000483
Toplam20400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS245Temel HukukZorunlu2000608
INS247İşletme YönetimiZorunlu2000608
INS249GirişimcilikZorunlu2000608
INS251Mühendislik EtiğiZorunlu2000608
INS253İnşaat SözleşmeleriZorunlu2000608
INS255Proje ve Patent HazırlamaZorunlu2000608
INS257İş Hayatında İngilizceZorunlu2000608
INS259Sunum ve Sunuş TeknikleriZorunlu2000608
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS231Temel HukukZorunlu3000483
INS233İş GüvenliğiZorunlu3000483
INS235İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000483
INS237İşletme YönetimiZorunlu3000483
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS234İş HukukuZorunlu3000483
INS236Bilişim HukukuZorunlu3000483
INS238Toplam Kalite YönetimiZorunlu3000483
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS244İş HukukuZorunlu2000608
INS246Bilişim HukukuZorunlu2000608
INS248Toplam Kalite YönetimiZorunlu2000608
INS250Mühendislik EkonomisiZorunlu2000608
INS252Mesleki İngilizceZorunlu2000608
INS254Afetler ve Afet YönetimiZorunlu2000608
INS256İletişim BecerileriZorunlu2000608
INS258Pazarlamaya GirişZorunlu2000608
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS315Sayısal Çözümleme YöntemleriZorunlu3000608
INS317Kalıp ve İskeleZorunlu3000608
INS319Bilgisayar Destekli Teknik ResimZorunlu3000608
INS323BarajlarZorunlu3000608
INS325İnşaat Mühendisliğinde İstatistik UygulamalarıZorunlu3000608
INS329Deprem Mühendisliğine GirişZorunlu3000608
INS331Yapı BilgisiZorunlu3000608
INS333İleri MukavemetZorunlu3000608
Teknik Seçmeli Ders grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS321Yapı Statiğinde İleri KonularZorunlu3000483
INS323BarajlarZorunlu3000483
INS325İnşaat Mühendisliğinde İstatistik UygulamalarıZorunlu3000483
INS327Sistem AnaliziZorunlu3000483
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS316Yapı Dinamiğine GirişZorunlu3000608
INS318Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına GirişZorunlu3000608
INS320İnşaat Mühendisliğinde MATLAB UygulamalarıZorunlu3000608
INS326İleri Beton TeknolojisiZorunlu3000608
INS328Sulama KurutmaZorunlu3000608
INS332Mühendislik JeolojisiZorunlu3000608
INS334Yapı Yalıtımı ve KorunmasıZorunlu3000608
INS336Mimarlık BilgisiZorunlu3000608
Teknik Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS322Yol Üstyapısı TasarımıZorunlu3000483
INS324İleri MukavemetZorunlu3000483
INS326İleri Beton TeknolojisiZorunlu3000483
INS328Sulama KurutmaZorunlu3000483
INS330Zemin Mekaniği IIZorunlu3000483
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS413Yığma YapılarZorunlu3000608
INS415Demiryolu Mühendisliğine GirişZorunlu3000608
INS417Yapı Statiğinde İleri KonularZorunlu3000608
INS419Şantiye YönetimiZorunlu3000608
INS421Su Kuvvetleri TesisleriZorunlu3000608
INS427Yapı FiziğiZorunlu3000608
INS431Ahşap YapılarZorunlu3000608
INS433Tünel İnşaatıZorunlu3000608
INS435Bilgisayar Destekli Proje HazırlamaZorunlu3000608
INS437Yapıların Onarım ve Güçlendirmesine GirişZorunlu3000608
Teknik Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS421Su Kuvvetleri TesisleriZorunlu3000483
INS423Çelik Yapılar IIZorunlu3000483
INS425Betonarme IIZorunlu3000483
INS427Yapı FiziğiZorunlu3000483
INS429İnşaat SözleşmeleriZorunlu3000483
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS414Su Temini ve Çevre SağlığıZorunlu3000608
INS416Sistem AnaliziZorunlu3000608
INS418Çelik Yapılar IIZorunlu3000608
INS420Yol Üstyapısı TasarımıZorunlu3000608
INS422Kıyı Mühendisliğine GirişZorunlu3000608
INS424Keşif MetrajZorunlu3000608
INS426Betonarme IIIZorunlu3000608
INS430Yapı Malzemeleri Uygunluk KontrolüZorunlu3000608
INS434Geoteknikte Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000608
INS438Sonlu Elemanlar Yönetimine GirişZorunlu3000608
Teknik Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INS422Kıyı Mühendisliğine GirişZorunlu3000483
INS424Keşif MetrajZorunlu3000483
INS426Betonarme IIIZorunlu3000483
INS428Bilgisayar Destekli Proje HazırlamaZorunlu3000483
INS430Yapı Malzemeleri Uygunluk KontrolüZorunlu3000483
INS432Sayısal Çözümleme YöntemleriZorunlu3000483
INS434Geoteknikte Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000483
INS436Demiryolu Mühendisliğine GirişZorunlu3000483