Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Her yıl 40 yeni öğrencinin kabul edildiği Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ondört bölümünden birisidir. Çağdaş bir Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. 2012 yılı itibariyle Bölüm'de toplam 41 öğrenci bulunmakta, 1 profesör, 4 yardımcı doçent, ve 1 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2012 yılında 41 öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 48 günlük işyeri stajını yapan mezunlar "Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Öğretim programı, çağdaş Enerji Sistemleri mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Isı Transferi, Termodinamik ve Elektroniğin Temelleri gibi dersleri içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenciler teknik ve sosyal seçmeli dersleri de alırlar. Bu dersler sayesinde öğrencilere Enerji sistemleri mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren staj yapmaya başlayabilirler. Dördüncü yılda alınan Diploma Projesi, Araştırma ve Geliştirme'ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Enerji sistemleri Mühendisliği, Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından olan makina mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliğini temel alan son zamanlarda ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalı haline gelmiştir. Enerji konusundaki uzmanlık alanında elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, enerji sistemleri mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Arasınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için en az bir arasınav (ve kısa sınavlar) yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: PROF. DR. ZUHAL OKTAY COŞKUN Tel :+90 464 223 75 18 Faks: +90 464 223 7514 E-mail : zuhal.oktay@gmail.com Bölüm Erasmus AKTS Koordinatörü: YRD. DOÇ. DR. GOKÇEN AKGÜL Tel :+90 464 223 75 18 Faks: +90 464 223 7514 E-mail :

Bölüm Olanakları

2012-2013 öğretim yılında öğrenime başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Zihni Derin Kampüsünde eğitim-öğretime faliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz üniversite stratejik planda belirtildiği üzere 2015 yılında Zihni Derin kampüsündeki yeni binasına taşınacaktır. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000606
ESM107Bilgisayar Proglamlama ve YazılımZorunlu3000606
ESM101Enerji Sistemleri Mühendisliğine GirişZorunlu3000606
ESM101Enerji Sistemleri Mühendisliğine GirişZorunlu3000476
YBD107İleri Yabancı Dil-IZorunlu3000476
ESM103Mühendislik ÇizimiZorunlu4200476
ESM109Mühendislik ÇizimiZorunlu2200606
ESM111Mühendislik Fiziği Zorunlu2200606
MFZ103Mühendislik FiziğiZorunlu3020476
ESM113Mühendislik MatemetiğiZorunlu4000606
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000476
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000606
ESM105Uygulamalı Mühendislik MatematiğiZorunlu3200476
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000606
Toplam38820
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000606
ESM102Bilgisayar Programlama ve YazılımZorunlu2200476
ESM106Bilgisayarlı Katı Modelleme ve TasarımZorunlu3200476
ESM112Bilgisayarlı Katı Modelleme ve TasarımZorunlu3000606
ESM104Enerji Laboratuarı-IZorunlu0020476
ESM110Enerji Laboratuvarı IZorunlu2000606
ESM114İleri Bilgisayar Programlama ve YazılımZorunlu3000606
YBD108İleri Yabancı Dil-IIZorunlu3000476
ESM108Mühendislikte Diferansiyel DenklemlerZorunlu4000476
ESM108Mühendislikte Diferansiyel DenklemlerZorunlu4000606
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000606
ESM116Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu2200606
MKM106Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu3110476
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000606
Toplam35730
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM213Elektriğin TemelleriZorunlu3000606
ESM201Elektriğin TemelleriZorunlu3110476
ESM217Elektrik ve Elektronik Devre AnaliziZorunlu4000606
ESM207Elektronik ve Devre Analizi-IZorunlu3110476
ESM205Fikri Mülki Haklar ve PatentZorunlu2000476
ESM219İleri Yabancı Dil IZorunlu2000606
YBD223İleri Yabancı dil-IIIZorunlu3000476
YBD225Mesleki Rusça-IZorunlu3000476
ESM203Mühendislik TermodinamiğiZorunlu4000476
ESM203Mühendislik TermodinamiğiZorunlu4000606
SECESM03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli2000606
STJ201StajZorunlu0000606
STJ201StajZorunlu0000476
TSE001Teknik Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli2000476
ESM215Yakıtlar ve YanmaZorunlu4000606
Toplam39220
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM204Elektrik Üretimi ve DağıtımıZorunlu3110476
ESM216Elektrik Üretimi ve DağıtımıZorunlu3000606
ESM206Elektronik ve Devre Analizi-IIZorunlu2110476
ESM218Güç ElektroniğiZorunlu4000606
ESM202Isı TransferiZorunlu4000476
ESM214Isı ve Kütle Transferi IZorunlu4000606
ESM222İleri Yabancı Dil IIZorunlu2000606
YBD224İleri Yabancı Dil-IVZorunlu3000476
ESM208Kamu İhale MevzuatıZorunlu2000476
YBD226Mesleki Rusça-IIZorunlu3000476
ESM220Mühendislik EkonomisiZorunlu3000606
SECESM04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli2000606
STJ202StajZorunlu0000606
STJ202StajZorunlu0000476
TSE002Teknik Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli2000476
Toplam37220
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM301Akışkanlar MekaniğiZorunlu3000476
ESM315Akışkanlar Mekaniği IZorunlu4000606
ESM305Endüstriyel Güç ElektroniğiZorunlu3000476
ESM319Isı ve Kütle Transferi IIZorunlu4000606
ESM317Malzeme BilimiZorunlu4000606
ESM303Malzeme BilimiZorunlu3000476
ESM307Sayısal Lojik DevreelerZorunlu3020476
ESM321Sayısal Lojik DevrelerZorunlu3000606
SECESM05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli2000606
SSE001Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli3000476
STJ301StajZorunlu0000476
STJ301StajZorunlu0000606
TSE003Teknik Seçmeli Ders Grubu-3Seçmeli3000476
Toplam35020
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM320Akışkanlar Mekaniği IIZorunlu4000606
ESM316Enerji Hukuku ve Sigorta YönetimiZorunlu3000606
ESM302Enerji Hukuku ve Sigorta YönetimiZorunlu2000476
ESM308Enerji Sistemleri ProjelendirilmesiZorunlu2200476
ESM322Enerji Verimliliği ve YönetimiZorunlu3000606
ESM306İletişim ve Sunum BecerileriZorunlu2200476
ESM304Mühendislik İstatiğiZorunlu3200476
ESM318Mühendislik İstatiğiZorunlu4000606
SECESM06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli2000606
SSE002Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli3000476
STJ302StajZorunlu0000476
STJ302StajZorunlu0000606
TSE004Teknik Seçmeli Ders Grubu-4Seçmeli3000476
Toplam31600
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA401Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000476
ESM401Enerji Laboratuarı-IIZorunlu0040476
ESM417Enerji Laboratuvarı IIZorunlu3000606
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000606
ESM419Mühendislik Dönem ProjesiZorunlu3000606
ESM403Mühendislik Dönem ProjesiZorunlu0200476
SECESM07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli2000606
STJ401StajZorunlu0000606
STJ401StajZorunlu0000476
TSE005Teknik Seçmeli Ders Grubu-5Seçmeli3000476
TSE006Teknik Seçmeli Ders Grubu-6Seçmeli3000476
TSE007Teknik Seçmeli Ders Grubu-7Seçmeli3000476
TDL401Türk Dili-IZorunlu2000476
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000606
Toplam25240
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA402Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000476
ESM402İş GüvenliğiZorunlu2000476
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000606
ESM418Mühendislik Bitirme TeziZorunlu3000606
ESM404Mühendislik Bitirme TeziZorunlu0200476
ESM420Otomatik Kontrol SistemleriZorunlu3000606
SECESM08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli2000606
STJ402StajZorunlu0000606
STJ402StajZorunlu0000476
TSE010Teknik Seçmeli Ders Grubu-10Seçmeli3000476
TSE008Teknik Seçmeli Ders Grubu-8Seçmeli3000476
TSE009Teknik Seçmeli Ders Grubu-9Seçmeli3000476
TDL402Türk Dili-IIZorunlu2000476
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000606
Toplam27200
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM221Proje ve Patent HazırlamaZorunlu2000606
ESM223Sanayide Enerji YönetimiZorunlu2000606
ESM225İklim DeğişikliğiZorunlu2000606
Teknik Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM209Güneş EnerjisiZorunlu2000476
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM208Kamu İhale MevzuatıZorunlu2000606
ESM212Binalarda Enerji YönetimiZorunlu2000606
Teknik Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM210Rüzgar EnerjisiZorunlu2000476
ESM212Binalarda Enerji YönetimiZorunlu2000476
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM323Biyoenerji TeknolojileriZorunlu2000606
ESM325Hidroelektrik SantralleriZorunlu2000606
ESM327Enerji Tüketim AnaliziZorunlu2000606
ESM329P-N ve Heterogeçit TeorisiZorunlu2000606
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM309Girişimcilik ve LiderlikZorunlu3000476
YBD305Almanca-IZorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-3
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM311Nükleer Enerji-I(Rusça)Zorunlu3000476
ESM313İklim DeğişikliğiZorunlu3000476
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM324Rüzgar EnerjisiZorunlu2000606
ESM326Kalite ve Proje YönetimiZorunlu2000606
ESM328Türkiye'nin Enerji PolitikalarıZorunlu2000606
ESM330Hidrojen EnerjisiZorunlu2000606
ESM332Kalite ve Proje YönetimiZorunlu2000606
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM310Kalite ve proje YönetimiZorunlu3000476
YBD306Almanca-IIZorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-4
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM312Nükleer Enerji-II(Rusça)Zorunlu3000476
ESM314Mühendislik EkonomisiZorunlu3000476
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM421Nükleer EnerjiZorunlu2000606
ESM423Güneş Pili İmalat YöntemleriZorunlu2000606
ESM425İklimlendirme SistemleriZorunlu2000606
ESM427Enerji PolitikalarıZorunlu2000606
Teknik Seçmeli Ders Grubu-5
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM405Hidrolik ve Dalga EnerjiZorunlu3000476
ESM407Biyokütle Teknolojileri(Almanca)Zorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-6
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM409Güneş Pili İmalat YöntemleriZorunlu3000476
ESM411İklimlendirme SistemleriZorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-7
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM413P-N ve Hetero Geçit TeorisiZorunlu3000476
ESM415Sanayide Enerji YönetimiZorunlu3000476
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM422Jeotermal Enerji SantralleriZorunlu2000606
ESM424Termik Enerji SantralleriZorunlu2000606
ESM426Nano TeknolojiZorunlu2000606
ESM428Enerji Depolama SistemleriZorunlu2000606
Teknik Seçmeli Ders Grubu-10
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM414Kimyasal TermodinamikZorunlu3000476
ESM416Güç Sistemlerinde HaberleşmeZorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-8
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM406Jeotermal Enerji(İngilizce)Zorunlu3000476
ESM408Termik SantrallerZorunlu3000476
Teknik Seçmeli Ders Grubu-9
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ESM410Nano TeknolojiZorunlu3000476
ESM412Enerji Depolama SistemleriZorunlu3000476