Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Biyoloji - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime halen devam etmektedir. Lisans programına her yıl yaklaşık 15-20 öğrenci kabul edilir. Lisans programının eğitim süresi dört yıldır. Bölümde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı olmak üzere 4 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 5 Profesör, 4 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzde 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Doktora eğitimi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programlarında öğrenim görebilmek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için RTEÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi’nde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca, programa öğrenci kabulü ve RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (http:// http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/) web sayfasında “İlk Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa yeni kayıt, dikey veya yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, bölüm kurulu önerisi ile fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Öğrenciler ders içerikleri ve kredi uyumlulukları uygun görülen derslerden muaf tutulmaktadırlar. Ancak Programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde bölüme muafiyet başvurusu yapması gerekmektedir. Ayrıca programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler her eğitim yılı başında yapılan Yabancı Dil Dersi muafiyet sınavından başarılı oldukları takdirde yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programda mevcut olan derslerin tümünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, 240 AKTS kredisini sağlaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Program Profili

Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji anabilim dalından oluşan Biyoloji bölümünde, alanda entelleklektüel olarak uyumlu ve multidisipliner bir eğitimle kazandırılan yetenek ve bilginin, uluslararası standartlarda araştırma bazında kullanılabilir düzeyde edindirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın, biyolog olarak kariyerine başlamak için yeterli entellektüel ve teknik yeteneklere sahip, iyi araştırmacılar olması hedeflenmektedir. Öğretim programı, çağdaş biyolojinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temek biyoloji derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler Omurgalı Hayvanlar Sistematiği, Mikrobiyoloji, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Genetik, Bitki Fizyolojisi, Ekoloji ve Biyoteknoloji gibi dersleri içerir. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere biyoloji bölümüne ilişkin geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Biyologlar Derneği şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz RÜ-BAP ve TÜBİTAK destekleriyle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversite, devlet ve özel hastanelerde, sağlık birimlerinde (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezleri vb.) biyolog ya da teknisyen olarak, kimya, veterinerlik, ziraat ve biyoteknoloji alanlarında, Çevre-Orman, Tarım, Turizm Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde, ilaç pazarlamada, Milli parklarda, Araştırma Geliştirme’de (Ar-Ge), üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve satış pazarlamada, turizm tesisleri, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ ve Belediyelerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (YDS veya eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin hükümlerine göre öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yarıyıl dönem ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notlu dersten başarılı sayılırlar. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli dersin öğretim elemanı tarafından “Ders Tanıtım Formu”nda ayrıntılı şekilde tanımlanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR Tel: + 90 464 223 6126/1837 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: nurhayat.ozdemir@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Doç.Dr. Serkan GÜL Tel: + 90 464 223 6126/1877 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: serkan.gul@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Gör. Şule GÜZEL Tel: + 90 464 223 6126/1838 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: sule.guzel@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. M.Mustafa AKINER Tel: + 90 464 223 6126/1477 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: mustafa.akiner@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Emre MERAL Tel: +90 464 223 6126/1825 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: emre.meral@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bölümde teknik donanımlı 80 kişilik 4 sınıf, 36’şar kişilik 3 öğrenci laboratuvarı (Botanik, Zooloji ve Moleküler) bulunmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm bilimsel eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Botanik Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Sterilizasyon Odası ve Herbaryuma sahiptir. Öğrenciler bölümde yürütülen Tübitak destekli projelerde bursiyer olarak yer alabilmektedirler. Ayrıca kısmi zamanlı olarak bölüm laboratuarlarında çalışma imkanları mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000357
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000598
BIO101Genel BiyolojiZorunlu3020598
BIO101Genel BiyolojiZorunlu3020357
FZY111Genel FizikZorunlu3000357
FZY111Genel FizikZorunlu3000598
KMY111Kimya-IZorunlu3000598
KMY111Kimya-IZorunlu3000357
MAT171Matematik-IZorunlu3000357
MAT171Matematik-IZorunlu3000598
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000598
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000357
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000357
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000598
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000598
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000357
Toplam42040
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000357
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000598
BIO106BiyoistatistikZorunlu3000598
BIO106BiyoistatistikZorunlu3000357
BIO102Genel BotanikZorunlu3020357
BIO102Genel BotanikZorunlu3020598
BIO104Genel ZoolojiZorunlu3020598
BIO104Genel ZoolojiZorunlu3020357
BIO110Labaratuvar Temel BilgisiZorunlu1020357
BIO110Labaratuvar Temel BilgisiZorunlu1020598
BIO108Sistematiğin EsaslarıZorunlu2000598
BIO108Sistematiğin EsaslarıZorunlu2000357
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000357
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000598
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000598
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000357
Toplam380120
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO205Bitki Anatomisi ve MorfolojisiZorunlu3020357
BIO205Bitki Anatomisi ve MorfolojisiZorunlu3020598
BIO203Genel Mikrobiyoloji-IZorunlu2020598
BIO203Genel Mikrobiyoloji-IZorunlu2020357
BIO201Hücre BiyolojisiZorunlu3020357
BIO201Hücre BiyolojisiZorunlu3020598
BIO209MikolojiZorunlu3000598
BIO209MikolojiZorunlu3000357
BIO207Omurgasız Hayvanlar SistematiğiZorunlu3020357
BIO207Omurgasız Hayvanlar SistematiğiZorunlu3020598
KMY211Organik Kimya Zorunlu2000598
KMY211Organik Kimya Zorunlu2000357
Toplam320160
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO210Çevre BiyolojisiZorunlu1200357
BIO210Çevre BiyolojisiZorunlu1200598
BIO204Genel Mikrobiyoloji-IIZorunlu2020357
BIO204Genel Mikrobiyoloji-IIZorunlu2020598
BIO202Hayvan HistolojisiZorunlu3020598
BIO202Hayvan HistolojisiZorunlu3020357
BIO206Moleküler Biyolojiye GirişZorunlu3000598
BIO206Moleküler Biyolojiye GirişZorunlu3000357
BIO208Omurgalı Hayvan SistematiğiZorunlu3020598
BIO208Omurgalı Hayvan SistematiğiZorunlu3020357
SECBIO04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000357
SECBIO04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000598
Toplam304120
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO307Biyokimya IZorunlu2020598
BIO307Biyokimya IZorunlu2020357
BIO301Genetik IZorunlu3020357
BIO301Genetik IZorunlu3020598
BIO305Hayvan Fizyolojisi Zorunlu3020598
BIO305Hayvan Fizyolojisi Zorunlu3020357
SECBIO05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000357
SECBIO05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000598
BIO303Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Zorunlu3020598
BIO303Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Zorunlu3020357
Toplam280160
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO306Bitki Fizyolojisi Zorunlu3020357
BIO306Bitki Fizyolojisi Zorunlu3020598
BIO308Biyokimya IIZorunlu2020598
BIO308Biyokimya IIZorunlu2020357
BIO302Genetik IIZorunlu3020357
BIO302Genetik IIZorunlu3020598
SECBIO06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000598
SECBIO06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000357
BIO304Tohumlu Bitkiler SistematiğiZorunlu3020357
BIO304Tohumlu Bitkiler SistematiğiZorunlu3020598
Toplam280160
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO405Araştırma Projesi Zorunlu0200598
BIO405Araştırma Projesi Zorunlu0200357
BIO403Bitki Ekolojisi Zorunlu1200357
BIO403Bitki Ekolojisi Zorunlu1200598
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000598
BIO401Moleküler BiyolojiZorunlu3020598
BIO401Moleküler BiyolojiZorunlu3020357
SECBIO07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000357
SECBIO07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000598
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000598
Toplam18840
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200598
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200357
BIO404BiyoteknolojiZorunlu1200357
BIO404BiyoteknolojiZorunlu1200598
BIO402Genetik Mühendisliği Zorunlu3000598
BIO402Genetik Mühendisliği Zorunlu3000357
BIO406Hayvan Ekolojisi Zorunlu1200357
BIO406Hayvan Ekolojisi Zorunlu1200598
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000598
SECBIO08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000598
SECBIO08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000357
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000598
Toplam201200
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO212Müze TekniğiZorunlu3000357
BIO214LimnolojiZorunlu3000357
BIO216Davranış Bilimleri Zorunlu3000357
BIO218Toprak BilimiZorunlu3000357
BIO220Mesleki İngilizceZorunlu3000357
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO212Müze TekniğiZorunlu3000598
BIO214LimnolojiZorunlu3000598
BIO216Davranış Bilimleri Zorunlu3000598
BIO218Toprak BilimiZorunlu3000598
BIO220Mesleki İngilizceZorunlu3000598
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO309EndokrinolojiZorunlu3000357
BIO311Mikrobiyal Metobolizma Zorunlu3000357
BIO313Bitki Embriyolojisi Zorunlu3000357
BIO315Bitki ÜretimiZorunlu3000357
BIO317Türkiye Faunası ve BiyoçeşitlilikZorunlu3000357
BIO319Hayvan EmbriyolojisiZorunlu3000357
BIO321Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu3000357
BIO323Toprak MikrobiyolojisiZorunlu3000357
BIO325EntomolojiZorunlu3000357
BIO327Apoptosis ve Kanser BiyolojisiZorunlu3000357
BIO329Biyoloji TarihiZorunlu3000357
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO309EndokrinolojiZorunlu3000598
BIO311Mikrobiyal Metobolizma Zorunlu3000598
BIO313Bitki Embriyolojisi Zorunlu3000598
BIO315Bitki ÜretimiZorunlu3000598
BIO317Türkiye Faunası ve BiyoçeşitlilikZorunlu3000598
BIO319Hayvan EmbriyolojisiZorunlu3000598
BIO321Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu3000598
BIO323Toprak MikrobiyolojisiZorunlu3000598
BIO325EntomolojiZorunlu3000598
BIO327Apoptosis ve Kanser BiyolojisiZorunlu3000598
BIO329Biyoloji TarihiZorunlu3000598
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO310Endüstriyel Bitkiler Zorunlu3000598
BIO312Mikrobiyal Genetik Zorunlu3000598
BIO314Tıbbi MikrobiyolojiZorunlu3000598
BIO316Bitki PatolojisiZorunlu3000598
BIO318Bitkilerde Beslenme Zorunlu3000598
BIO320GDO VE Biyogüvenlik Zorunlu3000598
BIO322Herbaryum TeknikleriZorunlu3000598
BIO324Biyolojik Mücadele Zorunlu3000598
BIO326Türkiye Yaban Hayatı Zorunlu3000598
BIO328İhtiyoloji Zorunlu3000598
BIO330Çevre MikrobiyolojisiZorunlu3000598
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO310Endüstriyel Bitkiler Zorunlu3000357
BIO312Mikrobiyal Genetik Zorunlu3000357
BIO314Tıbbi MikrobiyolojiZorunlu3000357
BIO316Bitki PatolojisiZorunlu3000357
BIO318Bitkilerde Beslenme Zorunlu3000357
BIO320GDO VE Biyogüvenlik Zorunlu3000357
BIO322Herbaryum TeknikleriZorunlu3000357
BIO324Biyolojik Mücadele Zorunlu3000357
BIO326Türkiye Yaban Hayatı Zorunlu3000357
BIO328İhtiyoloji Zorunlu3000357
BIO330Çevre MikrobiyolojisiZorunlu3000357
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO407İnsan GenetiğiZorunlu3000357
BIO409Bitkilerde Gelişim FizyolojisiZorunlu3000357
BIO411Genomik ve ProteomikZorunlu3000357
BIO413Biyoinformatik Zorunlu3000357
BIO415İnsan Anotomisi Zorunlu3000357
BIO417VirolojiZorunlu3000357
BIO419Bitki Coğrafyası Zorunlu3000357
BIO421Tıbbi Bitkiler Zorunlu3000357
BIO423Çevresel Etki ve Değerlendirme Zorunlu3000357
BIO425Ornitoloji Zorunlu3000357
BIO427Enzimoloji Zorunlu3000357
BIO429Bitki Biyokimyası Zorunlu3000357
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO407İnsan GenetiğiZorunlu3000598
BIO409Bitkilerde Gelişim FizyolojisiZorunlu3000598
BIO411Genomik ve ProteomikZorunlu3000598
BIO413Biyoinformatik Zorunlu3000598
BIO415İnsan Anotomisi Zorunlu3000598
BIO417VirolojiZorunlu3000598
BIO419Bitki Coğrafyası Zorunlu3000598
BIO421Tıbbi Bitkiler Zorunlu3000598
BIO423Çevresel Etki ve Değerlendirme Zorunlu3000598
BIO425Ornitoloji Zorunlu3000598
BIO427Enzimoloji Zorunlu3000598
BIO429Bitki Biyokimyası Zorunlu3000598
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO408Adli Biyoloji Zorunlu3000598
BIO410Endüstriyel Biyoteknoloji Zorunlu3000598
BIO412Parazitoloji Zorunlu3000598
BIO414İmmunoloji Zorunlu3000598
BIO416Hayvan Coğrafyası Zorunlu3000598
BIO418Evrim Zorunlu3000598
BIO420Vejetasyon Bilimi Zorunlu3000598
BIO422Ekonomik Botanik Zorunlu3000598
BIO424Paleontoloji Zorunlu3000598
BIO426Deney Hayvanları ve Deneysel Teknikler Zorunlu3000598
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BIO408Adli Biyoloji Zorunlu3000357
BIO410Endüstriyel Biyoteknoloji Zorunlu3000357
BIO412Parazitoloji Zorunlu3000357
BIO414İmmunoloji Zorunlu3000357
BIO416Hayvan Coğrafyası Zorunlu3000357
BIO418Evrim Zorunlu3000357
BIO420Vejetasyon Bilimi Zorunlu3000357
BIO422Ekonomik Botanik Zorunlu3000357
BIO424Paleontoloji Zorunlu3000357
BIO426Deney Hayvanları ve Deneysel Teknikler Zorunlu3000357