Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ - Su Ürünleri Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

11.07.1992 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 3837 Sayılı Kanunla kurulan Su Ürünleri Fakültesi ilk binası 170 m2 alan üzerine kurulmuştur. İlk öğrencisini 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Bu yıllarda Fakültemizde 15 Akademik görev yapmıştır. 2002 yılında İyidere’deki binasından şuan bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Kampüs alanında bulunan 5000 m2 kapalı alanı olan yeni binasına taşınmıştır. Fakültemizde 2002 yılında Yüksek Lisans Programımız açılmış olup 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Fakültemiz tek programda Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. Yılda 30 (Otuz) öğrenci Lisans programına kabul edilmektedir. Halen Fakültemizde 37 akademik personel görev yapmaktadır. Su Ürünleri eğitimini daha da geliştirmek üzere Erasmus, Farabi Değişim Programı ve diğer ikili anlaşmalar çerçevesinde Avrupa’daki Üniversitelerle öğrenci değişimi yapılması çalışmaları sürmektedir. Bu çerçevede öğrencilerin stajlarının bir kısmını yurt dışında yapma olanakları da sağlanabilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Su Ürünleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen lisans ve ön lisans programlarına ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre kabul edilirler. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini Rektörlük tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Rize Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak. b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okullarına merkezî yerleştirme sistemi veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Rize Üniversitesi tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavını başarmış olmak.c) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen belgeleri sağlamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Rize Üniversitesi in tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Su Ürünleri Fakültesi; Deniz ve İçsu Bilimleri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman ve araştırıcı insan gücü yetiştirmek, araştırma ve yayın yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, öğrencilere teorik bilgi vermenin yanında gerekli uygulamaları yaptırmayı, ülkemiz balıkçılığına ve su ürünleri yetiştiriciliğine yararlı hizmetler vermeyi hedeflemektedir. Fakülte, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamalarda çıkan sorunları yerinde saptayarak çözüm önerileri getirmeye, balıkçıların sorunlarını çözmek üzere gerekli inceleme ve araştırmaları yapmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda bölge balıkçıları ve üretim işletmecileri ile ilişki kurmakta ve işbirliğine gidilmektedir. Su ürünleri sektöründe planlanan üretim hedeflerine erişmek üzere gerekli bilgileri üretmek, yöntemleri geliştirmek ve bilgi birikimini sağlamak önemli bir görev olarak kabul edilmektedir. Eğitim planında genel kültüre ek olarak mesleki zorunlu ve öğrencinin tercihine dayalı seçmeli dersler bulunmaktadır. Fakültemizde gerek bireysel gerekse gruplar halinde disiplinler arasında çalışmalarla Su Ürünleri ile ilgili problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Su Ürünleri Fakültesi mezunları, kamu kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerde olmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri ve diğer çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve Su Ürünleri üretim işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav gibi yarıyıl içi çalışması da yapılabilir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlükler tarafından ilân edilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Mezuniyet Koşulları

(Yeterlilik ve koşullar kısmında açıklandığı gibi)

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ (Dekan) Tel: +90 464 2233385/1406 Faks : +90 464 2234118 E-mail : selami.sasmaz@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ (Dekan Yrd.) Tel : +90 464 2233385/1409 Faks : +90 464 2234118 E-mail : goktug.dalgic@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki KURTOĞLU Tel: +90 464 2233385/1430 Faks : +90 464 2234118 E-mail : ilker.kurtoglu@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Uğur GÜNGÖR (Fakülte Sekr.) Tel: +90 464 2233385/1414 Faks : +90 464 2234118 E-mail : ugur.gungor@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fakültemizde 1 Profesör,5 Doçent,13 Yrd.Doç.Dr, 19 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 1 Okutman 7 İdari personel görev yapmaktadır. Fakültemizde 7 sınıf, 1 bilgisayar laboratuarı ve internet odası, 2 öğrenci laboratuarı Ayrıca; Akuatik Toksikoloji Laboratuarı, Türkiye Balıkları Müzesi, Akvaryum Ünitesi, Balıkçılık Biyolojisi, Histoloji ve Yaş Tespiti Laboratuarı, İşleme ve Yem Teknolojisi Laboratuarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuarı, Su Kimyası Laboratuarı, Balık Hastalıkları Laboratuarı, İyidere Araştırma ve Uygulama Merkezi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Fakültemizin kullanımına ait 12 m. uzunluğunda R/V RİZESUAR isimli araştırma teknemiz mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000375
BIO121Genel BiyolojiZorunlu2020375
SUR101Su Ürünleri Mühendisliğine GirişZorunlu1200375
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000375
KMY121Temel KimyaZorunlu2020375
MAT151Temel MatematikZorunlu3000375
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000375
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000375
Toplam17240
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000375
SUR110EkolojiZorunlu2000375
SUR108Malzeme BilgisiZorunlu2000375
SUR104Proje Çizimine GirişZorunlu1200375
SUR102Su BitkileriZorunlu2000375
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000375
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000375
SUR106Yüzme ve Can KurtarmaZorunlu1200375
Toplam15400
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR205Balık BiyolojisiZorunlu2020375
SUR207Genel MikrobiyolojiZorunlu2020375
SUR203GenetikZorunlu2000375
SUR201İstatistikZorunlu1200375
SUR211MeteorolojiZorunlu2000375
SUR209OsaenolojiZorunlu2200375
SECSUR03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000375
SUR213Sucul OmurgasızlarZorunlu1020375
Toplam15460
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR214Akışkanlar Mekaniğine GirişZorunlu2000375
SUR210Balık SistematiğiZorunlu2200375
SUR206Balıkçı Gemileri ve DonanımıZorunlu1200375
SUR204BiyokimyaZorunlu2000375
SUR202LimnolojiZorunlu2000375
SUR212PlanktonolojiZorunlu1020375
SECSUR04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000375
SUR208Su Kalitesi ve KontrolüZorunlu2020375
Toplam15440
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR301Akvaryum Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu1200375
SUR303Av Araçları ve Avlama YöntemleriZorunlu2200375
SUR311İçsu Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu2200375
SECSUR05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000375
STJ301StajZorunlu0000375
SUR305Su Kuşları Sürüngen ve MemelilerZorunlu2000375
SUR309Su Ürünleri İşleme TeknolojisiZorunlu1020375
SUR307Su Ürünleri MekanizasyonuZorunlu1200375
Toplam12820
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR302Ağ Yapım ve Donam TekniğiZorunlu1200375
SUR310Balık HastalıklarıZorunlu2020375
SUR306Deniz Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu1200375
SUR304Plankton KültürüZorunlu1200375
SECSUR06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000375
STJ302StajZorunlu0000375
SUR308Su Ürünleri Tesislerinin ProjelendirilmesiZorunlu1200375
SUR312Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar YetiştiriciliğiZorunlu1200375
Toplam101020
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR401Balık Besleme ve Yem TeknolojisiZorunlu2200375
SUR407Balık Popülasyon DinamiğiZorunlu2200375
SUR409Bitirme Projesine GirişZorunlu0200375
SECSUR07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000375
STJ401StajZorunlu0000375
SUR403Su Ürünleri Besin KimyasıZorunlu2000375
SUR405Su Ürünleri Ekonomisi ve PazarlamaZorunlu2000375
Toplam11600
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR404Balıkçılık YönetimiZorunlu2000375
SUR408Bitirme ProjesiZorunlu0200375
SUR402Deniz Hukuku ve Su Ürünleri MevzuatıZorunlu2000375
SECSUR08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000375
STJ402StajZorunlu0000375
SUR406Su Ürünleri Kalite KontrolüZorunlu1020375
Toplam8220
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR215Balık Anatomisi ve MorfolojisiZorunlu3000375
SUR217Tarihsel BiyocoğrafyaZorunlu3000375
YBD217Mesleki İngilizce-IZorunlu3000375
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR216Balıkçılık Tarihi ve GelişimiZorunlu3000375
SUR218Biyolojik Çeşitlilik ve KorumaZorunlu3000375
YBD214Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000375
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR313Balık FarmakolojisiZorunlu3000375
SUR315Balık ToksikolojisiZorunlu3000375
SUR317Su Kirliliği ve Çevresel İlişkilerZorunlu3000375
SUR319Balık DavranışlarıZorunlu3000375
SUR321Su Ürünlerinde Gıda Katkı Maddelerinin KullanımıZorunlu3000375
SUR323Proje HazırlamaZorunlu3000375
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR314İçsu Balıkçılığı ve YönetimiZorunlu3000375
SUR316Limanlar ve BarınaklarZorunlu3000375
SUR318Dalış Teknikleri-IZorunlu3000375
SUR320Popülasyon GenetiğiZorunlu3000375
SUR322Balık PatolojisiZorunlu3000375
SUR324Balık Besleme FizyolojisiZorunlu3000375
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR411Balıkçılıkta Uzaktan AlgılamaZorunlu3000375
SUR413Su Ürünlerinde Özel İşleme YöntemleriZorunlu3000375
SUR415Yetiştiricilik ve ÇevreZorunlu3000375
SUR417Balık Sağlığı YönetimiZorunlu3000375
SUR419Yetiştiricilik UygulamalarıZorunlu3000375
SUR421Alternatif Türlerin YetiştiriciliğiZorunlu3000375
SUR423Sportif BalıkçılıkZorunlu3000375
SUR425Su Ürünlerinde Biyoteknolojik UygulamalarZorunlu3000375
YBD401Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000375
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR410Su Ürünleri İşleme Tesislerinin DizaynıZorunlu3000375
SUR412Su Ürünlerinde Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000375
SUR414Deniz EkolojisiZorunlu3000375
SUR416Egzotik Canlılar ve Ekosisteme EtkileriZorunlu3000375
SUR418Kıyı Alanları YönetimiZorunlu3000375
SUR420Dalış Teknikleri-IIZorunlu3000375
SUR422Türkiye BalıklarıZorunlu3000375
SUR424Balıkçılığın Modellenmesi ve İzlenmesiZorunlu3000375
SUR426Gıda Kodeksi ve UygulamalarıZorunlu3000375
YBD402Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000375