Doktora Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Fen Bilgisi Eğitimi - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Türkiye’deki Fen Bilgisi Eğitimi alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek için İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı Programı 2016-2017 Akademik yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı,doktora eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 80-89 (BA), 70-79 (BB), 60-69 (CB), 50-59 (CC), 45-49 (DC), 40-44 (DD), 30-39 (FD) ve 0-29 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK AKTS /DS Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Çayeli / Rize Telefon : +90 464 532 84 54 Belge Geçer : +90 464 532 86 12 E--Web Adresi : http://egitim.erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fen Bilgisi Eğitimi doktoa programı için yeterli düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) mevcuttur. Doktora öğrencilerinin kullanabileceği, içerisinde 40 adet masaüstü bilgisayarın bulunduğu 3 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlar internete bağlı olup projeksiyon makineleri ve tarayıcılarla donatılmıştır. Bu laboratuarlar şu anda çok amaçlı (ders uygulamaları, sunumlar vs.) için kullanılmaktadır. Doktora öğrencileri, fakültedeki kütüphaneden ya da geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite merkez kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1kendi konu alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
2bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
3eğitimde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
4bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır.
5bilgi ve iletişim teknolojilerini, teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
6öğretmenlik mesleğiyle ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
7konu alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yürütür.
8öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olur.
9araştırma projeleri için literatüre nasıl ulaşacağını bilir.
10eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi kazanır.
11alanıyla ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır.
12güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
13alanında edindiği bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİFBÖ01Seçmeli Ders Grubu01Seçmeli3000560
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000560
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİFBÖ02Seçmeli Ders Grubu02Seçmeli3000560
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000560
Toplam7000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
İFBÖ6000Tez (Yeterliğe Hazırlık)Zorunlu0000560
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000560
Toplam4000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu0100560
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000560
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
İFBÖ5020Fen Eğitiminde Kavramsal Anlamayı Ölçme ve Kavram YanılgılarıZorunlu3000560
İFBÖ5030Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları TasarımıZorunlu3000560
İFBÖ5040Fen Eğitiminde Proje TasarımıZorunlu3000560
İFBÖ5060Eğitim Teknolojilerinde Güncel UygulamalarZorunlu3000560
İFBÖ5070Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3000560
İFBÖ5080Bilimsel Bilginin Doğası ve ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ5090Temel Fizik Kavramları IZorunlu3000560
İFBÖ5091Temel Kimya Kavramları IZorunlu3000560
İFBÖ5100Ekoloji OkuryazarlığıZorunlu3000560
İFBÖ5500Nitel Veri AnaliziZorunlu3000560
İFBÖ5510Nicel Veri AnaliziZorunlu3000560
İFBÖ5520Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve ArgümanlarZorunlu3000560
İFBÖ5570Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000560
İFBÖ5580Fen Eğitiminde Disiplinler Arası ÖğrenmeZorunlu3000560
İFBÖ6010Fen Eğitiminde Program Geliştirme Zorunlu3000560
İFBÖ6020Fen Eğitimi ve Bilim FelsefesiZorunlu3000560
İFBÖ6030Fen Eğitiminde İleri Nicel Araştırma YöntemleriZorunlu3000560
İFBÖ6040Fen Eğitiminde İleri Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000560
İFBÖ6050Fen Eğitiminde Yenilikçi Eğitim YönelimleriZorunlu3000560
İFBÖ6060Bilim, Eğitim ve EtikZorunlu3000560
İFBÖ6070Bilimsel Rapor Yazma ve YayınlamaZorunlu3000560
İFBÖ6080Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (STEMA) EğitimiZorunlu3000560
İFBÖ6090Disiplinler Arası Fen Öğretimi Zorunlu3000560
İFBÖ6110Fen Öğretimi Laboratuar ve Uygulamada Deney TasarımlarıZorunlu3000560
İFBÖ6120Bilimin Doğası ve Bilimi AnlamakZorunlu3000560
İFBÖ6130Fen Öğretiminde Materyal GeliştirmeZorunlu3000560
İFBÖ6140Yapısalcı Öğretime Dayalı Kimya Kavramlarının ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ6150Okul Dışı Ortamlarda Fen ÖğretimiZorunlu3006560
İFBÖ6160Fizik Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6170Kimya Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6180Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6190Fen Öğretiminde Ölçme-Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarZorunlu3000560
İFBÖ6210Fen Eğitiminde Meta AnalizZorunlu3006560
İFBÖ6220Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılımlarının Fen Eğitiminde KullanımıZorunlu3000560
İFBÖ6230Fen Bilgisi Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm ÖnerileriZorunlu3000560
İFBÖ6240İlköğretim Programlarında Bulunan Küresel Çevre SorunlarıZorunlu3000560
İFBÖ6250Eğitim Araştırmalarını İngilizce RaporlaştırmaZorunlu3006560
İFBÖ6260Fen Eğitiminde Güncel AraştırmalarZorunlu3000560
İFBÖ6270Sosyobilimsel Konular ve ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ6280Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve UygulamalarıZorunlu3000560
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000560
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000560
Seçmeli Ders Grubu02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
İFBÖ5020Fen Eğitiminde Kavramsal Anlamayı Ölçme ve Kavram YanılgılarıZorunlu3000560
İFBÖ5030Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları TasarımıZorunlu3000560
İFBÖ5040Fen Eğitiminde Proje TasarımıZorunlu3000560
İFBÖ5060Eğitim Teknolojilerinde Güncel UygulamalarZorunlu3000560
İFBÖ5070Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3000560
İFBÖ5080Bilimsel Bilginin Doğası ve ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ5090Temel Fizik Kavramları IZorunlu3000560
İFBÖ5091Temel Kimya Kavramları IZorunlu3000560
İFBÖ5100Ekoloji OkuryazarlığıZorunlu3000560
İFBÖ5500Nitel Veri AnaliziZorunlu3000560
İFBÖ5510Nicel Veri AnaliziZorunlu3000560
İFBÖ5520Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve ArgümanlarZorunlu3000560
İFBÖ5570Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000560
İFBÖ5580Fen Eğitiminde Disiplinler Arası ÖğrenmeZorunlu3000560
İFBÖ6010Fen Eğitiminde Program Geliştirme Zorunlu3000560
İFBÖ6020Fen Eğitimi ve Bilim FelsefesiZorunlu3000560
İFBÖ6030Fen Eğitiminde İleri Nicel Araştırma YöntemleriZorunlu3000560
İFBÖ6040Fen Eğitiminde İleri Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000560
İFBÖ6050Fen Eğitiminde Yenilikçi Eğitim YönelimleriZorunlu3000560
İFBÖ6060Bilim, Eğitim ve EtikZorunlu3000560
İFBÖ6070Bilimsel Rapor Yazma ve YayınlamaZorunlu3000560
İFBÖ6080Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (STEMA) EğitimiZorunlu3000560
İFBÖ6090Disiplinler Arası Fen Öğretimi Zorunlu3000560
İFBÖ6110Fen Öğretimi Laboratuar ve Uygulamada Deney TasarımlarıZorunlu3000560
İFBÖ6120Bilimin Doğası ve Bilimi AnlamakZorunlu3000560
İFBÖ6130Fen Öğretiminde Materyal GeliştirmeZorunlu3000560
İFBÖ6140Yapısalcı Öğretime Dayalı Kimya Kavramlarının ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ6150Okul Dışı Ortamlarda Fen ÖğretimiZorunlu3000560
İFBÖ6160Fizik Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6170Kimya Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6180Biyoloji Eğitiminde Seçme KonularZorunlu3000560
İFBÖ6190Fen Öğretiminde Ölçme-Değerlendirmede Yeni YaklaşımlarZorunlu3000560
İFBÖ6210Fen Eğitiminde Meta AnalizZorunlu3000560
İFBÖ6220Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılımlarının Fen Eğitiminde KullanımıZorunlu3000560
İFBÖ6230Fen Bilgisi Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm ÖnerileriZorunlu3000560
İFBÖ6240İlköğretim Programlarında Bulunan Küresel Çevre SorunlarıZorunlu3000560
İFBÖ6250Eğitim Araştırmalarını İngilizce RaporlaştırmaZorunlu3000560
İFBÖ6260Fen Eğitiminde Güncel AraştırmalarZorunlu3000560
İFBÖ6270Sosyobilimsel Konular ve ÖğretimiZorunlu3000560
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000560
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000560
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000560
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000560