Doktora Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Biyoloji - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Biyoloji Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji bilimdallarında lisans üstü eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilimdalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak doktora öğrencisi alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Biyoloji Doktora Diploması

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, Yüksek lisans diplomalarını, Yüksek lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile online başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programından yatay geçişlere ilişkin kurallar enstitü yönetmeliğine göre yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dahil en az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil en az 45 kredilik 15 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Program Profili

Biyoloji Anabilimdalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında içerik bilgileri ders programında detaylı olarak belirtilen çok sayıda yüksek lisans dersi verilmektedir. Öğrencilerin yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında deneysel olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar ; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR Tel: + 90 464 223 6126/1837 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: nurhayat.ozdemir@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Doç.Dr. Serkan GÜL Tel: + 90 464 223 6126/1877 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: serkan.gul@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Gör. Şule GÜZEL Tel: + 90 464 223 6126/1838 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: sule.guzel@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. M.Mustafa AKINER Tel: + 90 464 223 6126/1477 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: mustafa.akiner@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Emre MERAL Tel: +90 464 223 6126/1825 Faks: +90 464 223 40 19 E-mail: emre.meral@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm bilimsel eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Botanik Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Sterilizasyon Odası ve Herbaryuma sahiptir. Öğrenciler bölümde yürütülen Tübitak destekli projelerde bursiyer olarak yer alabilmektedirler. Ayrıca kısmi zamanlı olarak bölüm laboratuarlarında çalışma imkanları mevcuttur.

Program Çıktıları
1Biyolojinin temel prensiplerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
2Biyolojik sistemlerle ilgili problemleri saptama, sentez yapma, hipotez kurma ve bu hipotezi sınayarak problemi çözme yetisi kazanabilme.
3Biyoloji alanında kazanılmış bilgi ve tecrübelerini diğer temel ve uygulamalı alanlarda kullanabilme.
4Bilimsel literatürü takip edip kullanabilme ve bu bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisine sahip olabilme.
5Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini tanıyıp algılayabilecek ve önemini kavrayabilme.
6Organizmaların sistematik özelliklerini, ekolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavrayabilme.
7Biyolojinin sürdürebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavrayabilme.
8Etkileşim halinde olduğu çevre ve aynı ortamı paylaştığı canlıları koruma becerisi kazanabilme.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
10Kazanımlarını ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek şekilde kullanabilme.
11Biyolojik çalışmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varabilme.
12Disiplinler arası çalışma gruplarında görev yapabilme.
13Temel laboratuar cihaz ve tekniklerini kullanabilme
14Ülkenin sahip olduğu biyolojik zenginliklerin farkında olabilme ve koruyabilme becerisine sahip olabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECBYL01Seçmeli Ders Grubu01Seçmeli30024446
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006446
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECBYL02Seçmeli Ders Grubu02Seçmeli30024446
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006446
Toplam70030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL6000Tez(Yeterliliğe Hazırlık)Zorunlu0100446
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006446
Toplam4106
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu0100446
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006446
Toplam4106
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5010Biyoinformatik AnalizlerZorunlu3006446
BYL5011Moleküler Biyolojide Gerekli Labaratuvar BecerileriZorunlu3006446
BYL5012BiyoçeşitlilikZorunlu3006446
BYL5013Bakterilerin Moleküler GenetiğiZorunlu3006446
BYL5014Bitki Mineral MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL5015Bitkilerde Beslenme ve KorunmaZorunlu3006446
BYL5016Bitkilerde Sinyal İletimiZorunlu3006446
BYL5017Biyokimyasal EkolojiZorunlu3006446
BYL5018Biyoloji ve Ekolojide Örnekleme ve Analiz TeknikleriZorunlu3006446
BYL5019Bitki Ekolojisi ve Vejetasyon Biliminde Araştırma YöntemleriZorunlu3006446
BYL5020Çayır ve Mera BitkileriZorunlu3006446
BYL5021Filamentöz Funguslarda Kullanılan Moleküler MetodlarZorunlu3006446
BYL5022Herbivor Besin KimyasıZorunlu3006446
BYL5023Moleküler Biyolojide Kullanılan TekniklerZorunlu3006446
BYL5024Türkiye'nin Bitki ÖrtüsüZorunlu3006446
BYL5025Türkiye'nin AmfibileriZorunlu3006446
BYL5026Bakteriyel DavranışlarZorunlu3006446
BYL5027Bakteriyolojik TanımlamaZorunlu3006446
BYL5029Rekonbinant DNA TeknolojisiZorunlu3006446
BYL5030Prokaryotik ÇeşitlilikZorunlu3006446
BYL5031Taksonomik Zoolojinin Prensip ve MetotlarıZorunlu3006446
BYL5032Bitki Sistematiğinde Prepasrayon Teknikleri ve UygulamalarıZorunlu3006446
BYL5033Ekosistem EkolojiZorunlu3006446
BYL5034Karşılaştırmalı Bitki AnotomisiZorunlu3006446
BYL5036Küf MantarlarıZorunlu3006446
BYL5037Populasyon EkolojisiZorunlu3006446
BYL5038Bitkilerde Büyüme ve GelişmeZorunlu3006446
BYL5039Prokaryotik Organizmalarda MetabolizmaZorunlu3006446
BYL5040Moleküler Genetiğin PrensipleriZorunlu3006446
BYL5041Bitki BiyoteknolojisiZorunlu3006446
BYL5042Bitki Büyüme DüzenleyicileriZorunlu3006446
BYL5043Botanikte Araştırma TeknikleriZorunlu3006446
BYL5044Bitki Ekolojisinde İstatiksel Analiz YöntemleriZorunlu3006446
BYL5045Bitki Sistematiği Terminolojisi ve Taksonomide KullanımıZorunlu3006446
BYL5046Bitkilerde Antioksidanlar ve Reaktif Oksijen TürleriZorunlu3006446
BYL5047Böcek FizyolojisiZorunlu3006446
BYL5048Fitofaj Böceklerin Konak Bitki SeçimiZorunlu3000446
BYL5049Hayvan Populasyonlarında DalgalanmaZorunlu3006446
BYL5050Mikrobiyal MücadeleZorunlu3006446
BYL5051Moleküler Tekniklerde Uygulama Hataları ve ÇözümleriZorunlu3006446
BYL5052PCR ve Uygulama AlanlarıZorunlu3006446
BYL5054Tarımsal Zararlılar ve Mücadele YöntemleriZorunlu3006446
BYL5055Tohum ÇimlenmesiZorunlu3006446
BYL5056Türkiye SürüngenleriZorunlu3006446
BYL5057Süs BitkileriZorunlu3006446
BYL5058Vektör EkolojisiZorunlu3006446
BYL5059Biyokontrol Ajan Olarak FunguslarZorunlu3006446
BYL5060Mikrobiyal Hastalıklar ve Halk SağlığıZorunlu3006446
BYL5061Tıbbi BakteriyolojiZorunlu3006446
BYL5062Moleküler GenetikZorunlu3000446
BYL5063PalinolojiZorunlu3006446
BYL5064Omurgalıların Karşılaştırmalı AnotomisiZorunlu3006446
BYL5065Nükleik Asitler ve BiyomühendislikZorunlu3006446
BYL5066Moleküler BiyoteknolojiZorunlu3006446
BYL5067İleri Toprak BilimiZorunlu3006446
BYL5068Bitkilerde Stres FizyolojisiZorunlu3006446
BYL5069Biyolojide Uygulamalı İstatistikZorunlu3006446
BYL5070Arayüzey EnzimleriZorunlu3006446
BYL5071Lipidler ve Lipid MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL5072Mikrobiyal Sekonder MetebolitlerZorunlu3006446
BYL5073Filogenetik SistematikZorunlu3006446
BYL5074Ekstremofil BakterilerZorunlu3006446
BYL5075Nükleotid Metabolizması ve TürevleriZorunlu3006446
BYL5076Kommunite EkolojisiZorunlu3006446
BYL5079Tür Dağılımlarının HaritalanmasıZorunlu3000446
BYL5080Koruma BiyolojisiZorunlu3000446
BYL6010Bakterilerde Antimikrobiyal DirençZorunlu3006446
BYL6011Çevre MikrobiyolojisiZorunlu3006446
BYL6012Bitkilerde SenesensZorunlu3006446
BYL6013Botanikte AdlandırmaZorunlu3006446
BYL6014Türkiye Florası ve Bitki ÇeşitliliğiZorunlu3006446
BYL6015Tıbbi ve Aromatik BitkilerZorunlu3006446
BYL6016FotobiyolojiZorunlu3006446
BYL6017Hayvanlarda türleşmeZorunlu3006446
BYL6018Antimikrobiyal Direncin Belirlenmesinde Moleküler TekniklerZorunlu3006446
BYL6019Bakteriyal KromatinZorunlu3006446
BYL6020Amfibi BiyolojisiZorunlu3006446
BYL6021Bitki Sekonder MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL6022Meyve ve Tohum AnatomisiZorunlu3006446
BYL6023Türkiye VejetasyonuZorunlu3006446
BYL6024Üretim EkolojisiZorunlu3006446
BYL6025Evrimsel AnalizZorunlu3006446
BYL6026Moleküler SistematikZorunlu3000446
BYL6027Türkiye'nin Floristik ÖzellikleriZorunlu3006446
BYL6028BiyocoğrafyaZorunlu3006446
BYL6029Çevre Biyolojisi ve KirlilikZorunlu3006446
BYL6030Arazi BotaniğiZorunlu3006446
BYL6031Ağır Metallerin Moleküler MikrobiyolojisiZorunlu3000446
BYL6032Teorik ve Uygulamalı Bitki SistematiğiZorunlu3006446
BYL6033Mikrobiyal FizyolojiZorunlu3006446
BYL6034Bakterilerde Metal DirenciZorunlu3006446
BYL6035Bakteri Plazmit GenetiğiZorunlu3006446
BYL6036BiyoremediasyonZorunlu3006446
BYL6037Prokaryotik Gen EkspresyonuZorunlu3006446
BYL6038Sürüngen BiyolojisiZorunlu3006446
BYL6039İklim ve BiyoiklimZorunlu3000446
BYL6040Medikal Entomoloji ve Vektörel Kökenli HastalıklarZorunlu3000446
BYL6041Böcek Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal AjanlarZorunlu3000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Seçmeli Ders Grubu02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5010Biyoinformatik AnalizlerZorunlu3006446
BYL5011Moleküler Biyolojide Gerekli Labaratuvar BecerileriZorunlu3006446
BYL5012BiyoçeşitlilikZorunlu3006446
BYL5013Bakterilerin Moleküler GenetiğiZorunlu3006446
BYL5014Bitki Mineral MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL5015Bitkilerde Beslenme ve KorunmaZorunlu3006446
BYL5016Bitkilerde Sinyal İletimiZorunlu3006446
BYL5017Biyokimyasal EkolojiZorunlu3006446
BYL5018Biyoloji ve Ekolojide Örnekleme ve Analiz TeknikleriZorunlu3006446
BYL5019Bitki Ekolojisi ve Vejetasyon Biliminde Araştırma YöntemleriZorunlu3006446
BYL5020Çayır ve Mera BitkileriZorunlu3006446
BYL5021Filamentöz Funguslarda Kullanılan Moleküler MetodlarZorunlu3006446
BYL5022Herbivor Besin KimyasıZorunlu3006446
BYL5023Moleküler Biyolojide Kullanılan TekniklerZorunlu3006446
BYL5024Türkiye'nin Bitki ÖrtüsüZorunlu3006446
BYL5025Türkiye'nin AmfibileriZorunlu3006446
BYL5026Bakteriyel DavranışlarZorunlu3006446
BYL5027Bakteriyolojik TanımlamaZorunlu3006446
BYL5029Rekonbinant DNA TeknolojisiZorunlu3006446
BYL5030Prokaryotik ÇeşitlilikZorunlu3006446
BYL5031Taksonomik Zoolojinin Prensip ve MetotlarıZorunlu3006446
BYL5032Bitki Sistematiğinde Prepasrayon Teknikleri ve UygulamalarıZorunlu3006446
BYL5033Ekosistem EkolojiZorunlu3006446
BYL5034Karşılaştırmalı Bitki AnotomisiZorunlu3006446
BYL5036Küf MantarlarıZorunlu3006446
BYL5037Populasyon EkolojisiZorunlu3006446
BYL5038Bitkilerde Büyüme ve GelişmeZorunlu3006446
BYL5039Prokaryotik Organizmalarda MetabolizmaZorunlu3006446
BYL5040Moleküler Genetiğin PrensipleriZorunlu3006446
BYL5041Bitki BiyoteknolojisiZorunlu3006446
BYL5042Bitki Büyüme DüzenleyicileriZorunlu3006446
BYL5043Botanikte Araştırma TeknikleriZorunlu3006446
BYL5044Bitki Ekolojisinde İstatiksel Analiz YöntemleriZorunlu3006446
BYL5045Bitki Sistematiği Terminolojisi ve Taksonomide KullanımıZorunlu3006446
BYL5046Bitkilerde Antioksidanlar ve Reaktif Oksijen TürleriZorunlu3006446
BYL5047Böcek FizyolojisiZorunlu3006446
BYL5048Fitofaj Böceklerin Konak Bitki SeçimiZorunlu3000446
BYL5049Hayvan Populasyonlarında DalgalanmaZorunlu3006446
BYL5050Mikrobiyal MücadeleZorunlu3006446
BYL5051Moleküler Tekniklerde Uygulama Hataları ve ÇözümleriZorunlu3006446
BYL5052PCR ve Uygulama AlanlarıZorunlu3006446
BYL5054Tarımsal Zararlılar ve Mücadele YöntemleriZorunlu3006446
BYL5055Tohum ÇimlenmesiZorunlu3006446
BYL5056Türkiye SürüngenleriZorunlu3006446
BYL5057Süs BitkileriZorunlu3006446
BYL5058Vektör EkolojisiZorunlu3006446
BYL5059Biyokontrol Ajan Olarak FunguslarZorunlu3006446
BYL5060Mikrobiyal Hastalıklar ve Halk SağlığıZorunlu3006446
BYL5061Tıbbi BakteriyolojiZorunlu3006446
BYL5062Moleküler GenetikZorunlu3000446
BYL5063PalinolojiZorunlu3006446
BYL5064Omurgalıların Karşılaştırmalı AnotomisiZorunlu3006446
BYL5065Nükleik Asitler ve BiyomühendislikZorunlu3006446
BYL5066Moleküler BiyoteknolojiZorunlu3006446
BYL5067İleri Toprak BilimiZorunlu3006446
BYL5068Bitkilerde Stres FizyolojisiZorunlu3006446
BYL5069Biyolojide Uygulamalı İstatistikZorunlu3006446
BYL5070Arayüzey EnzimleriZorunlu3006446
BYL5071Lipidler ve Lipid MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL5072Mikrobiyal Sekonder MetebolitlerZorunlu3006446
BYL5073Filogenetik SistematikZorunlu3006446
BYL5074Ekstremofil BakterilerZorunlu3006446
BYL5075Nükleotid Metabolizması ve TürevleriZorunlu3006446
BYL5076Kommunite EkolojisiZorunlu3006446
BYL5077Endüstriyel MikrobiyolojiZorunlu3000446
BYL5078Endüstriyel EnzimlerZorunlu3000446
BYL6010Bakterilerde Antimikrobiyal DirençZorunlu3006446
BYL6011Çevre MikrobiyolojisiZorunlu3006446
BYL6012Bitkilerde SenesensZorunlu3006446
BYL6013Botanikte AdlandırmaZorunlu3006446
BYL6014Türkiye Florası ve Bitki ÇeşitliliğiZorunlu3006446
BYL6015Tıbbi ve Aromatik BitkilerZorunlu3006446
BYL6016FotobiyolojiZorunlu3006446
BYL6017Hayvanlarda türleşmeZorunlu3006446
BYL6018Antimikrobiyal Direncin Belirlenmesinde Moleküler TekniklerZorunlu3006446
BYL6019Bakteriyal KromatinZorunlu3006446
BYL6020Amfibi BiyolojisiZorunlu3006446
BYL6021Bitki Sekonder MetabolizmasıZorunlu3006446
BYL6022Meyve ve Tohum AnatomisiZorunlu3006446
BYL6023Türkiye VejetasyonuZorunlu3006446
BYL6024Üretim EkolojisiZorunlu3006446
BYL6025Evrimsel AnalizZorunlu3006446
BYL6026Moleküler SistematikZorunlu3000446
BYL6027Türkiye'nin Floristik ÖzellikleriZorunlu3006446
BYL6028BiyocoğrafyaZorunlu3006446
BYL6029Çevre Biyolojisi ve KirlilikZorunlu3006446
BYL6030Arazi BotaniğiZorunlu3006446
BYL6031Ağır Metallerin Moleküler MikrobiyolojisiZorunlu3000446
BYL6032Teorik ve Uygulamalı Bitki SistematiğiZorunlu3006446
BYL6033Mikrobiyal FizyolojiZorunlu3006446
BYL6034Bakterilerde Metal DirenciZorunlu3006446
BYL6035Bakteri Plazmit GenetiğiZorunlu3006446
BYL6036BiyoremediasyonZorunlu3006446
BYL6037Prokaryotik Gen EkspresyonuZorunlu3006446
BYL6038Sürüngen BiyolojisiZorunlu3006446
BYL6039İklim ve BiyoiklimZorunlu3000446
BYL6040Medikal Entomoloji ve Vektörel Kökenli HastalıklarZorunlu3000446
BYL6041Böcek Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal AjanlarZorunlu3000446
MİK5060Mikrobiyolojide Kullanılan BesiyerleriZorunlu3000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000446
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000446