Doktora Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Su Ürünleri - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Su Ürünleri alanında Doktora eğitimi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü kuruluş tarihi olan 1961 yılı ile başlamış Hidrobiyoloji ve Biyolojik Oşinografi Bilim Dallarında eğitim verilmiştir. 2013 yılında Su Ürünleri Anabilim Dalında Doktora eğitimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde alan öğrenciler , ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 24 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Su Ürünleri alanı Doktora programı Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, alanında yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme, etik değerleri özümseme, dünya gerçeklerinin farkında olan hayat boyu öğrenmenin önemini kavramayı ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Deniz ve içsularda plankton, su bitkileri, omurgalı ve omurgasız su canlılarının üretimi, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini, avlamalarını, işlenmelerini, yayılımları, gibi alanlara yenilik getiren, üretim teknolojilerinin özelliklerini kavrayabilme, özgün düşünce, yöntem ve tasarım ile geliştirebilme, araştırabilme ve uygulayabilme yeterliliğini kazandıracak programdır. Program araştırma yapmayı, yorumlamayı ve gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmeyi ve sonuç ve fikirlerini bilimsel platformlarda sözlü/yazılı olarak yayınlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde, balıkçı gemilerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Davut TURAN, RTEÜ. Su Ürünleri Fakültesi, 53100, RİZE. Tel: 0 464 223 33 85. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Şevki KAYIŞ, RTEÜ. Su Ürünleri Fakültesi, 53100, RİZE. Tel: 0 464 223 33 85.

Bölüm Olanakları

Fakülte bünyesinde; Yaş Tayin ve Histoloji, Su Kimyası, Balık Hastalıkları, İşleme ve Yem Teknolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Akvaryum-I, Akvaryum-II, Akuatik Toksikoloji, Öğrenci-I, Öğrenci-II, Balıkçılık Biyolojisi, Mikroskop, Balık Müzesi, Av Araçları ve Avlama Teknolojisi ve Bilgisayar laboratuarları ile İyidere Araştırma ve Uygulama Merkezi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Fakültemize ait 12 m. uzunluğunda R/V RİZESUAR ve 6 m. uzunluğunda Araştırma isminde 2 tekne mevcuttur. Fakültede 19 Öğretim Üyesi (2 Profesör, 5 doçent ve 12 Yrd. Doç. ), 17 Araştırma Görevlisi, 2 Uzmandan oluşan akademik kadrosu ve 4 idari ve 5 Firma Elamanı görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Su Ürünleri alanında, doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak araştırabilme, geliştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Deniz ve içsular canlıları, tanımlama, yetiştiriciliği, hastalıkları, avcılığı, işleme ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olabilme; yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
3Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
4Alanına yenilik getiren, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECSUR001Seçmeli Ders Grubu-001Seçmeli30024492
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006492
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECSUR002Seçmeli Ders Grubu-002Seçmeli30024492
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006492
Toplam70030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SUR6000Tez (Yeterliliğe Hazırlık)Zorunlu0100492
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006492
Toplam4106
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu01024492
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006492
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-001
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5031Taksonomik Zoolojinin Prensip ve MetotlarıZorunlu3000492
SUR5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0000492
SUR5001SeminerZorunlu0200492
SUR5010Hg ve Pb Bileşikleri KimyasıZorunlu3000492
SUR5012Sularda Kimyasal KirleticilerZorunlu3000492
SUR5021Göl ve Baraj Göllerinin BalıklandırılmasıZorunlu3000492
SUR5022Türkiye İçsularıZorunlu3000492
SUR5023Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları Zorunlu3000492
SUR5024Nehir Ağızlarının EkolojisiZorunlu3000492
SUR5025Türkiyenin Endemik BalıklarıZorunlu3000492
SUR5026Balıklarda Renk ve DesenZorunlu3000492
SUR5031Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5032Eklembacaklılar AvcılığıZorunlu3000492
SUR5033Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiZorunlu3000492
SUR5034Kabuklu Su Ürünleri AvcılığıZorunlu3000492
SUR5041Balıkçılık OşinografisiZorunlu3000492
SUR5042Akuatik ToksilojiZorunlu3000492
SUR5043İçsular BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5044Su Kalitesi YöntemiZorunlu3000492
SUR5045Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma MetodlarıZorunlu3000492
SUR5046Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000492
SUR5047Su Kirliliği Kontrol PrensipleriZorunlu3000492
SUR5048Deniz KirliliğiZorunlu3000492
SUR5049Ötrofikasyon ve KontrolüZorunlu3000492
SUR5050Türkiye Denizleri OşinografisiZorunlu3000492
SUR5052Sucul Organizmalarda Ağır Metal MetabolizmasıZorunlu3000492
SUR5061Balıkçılıkta Hedefdışı Av SorunuZorunlu3000492
SUR5062Balık Göçleri ve Balıkçılığa EtkisiZorunlu3000492
SUR5063Pelajik Balık Stokları TespitZorunlu3000492
SUR5064Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik ÇalışmalarZorunlu3000492
SUR5065Sucul Canlılarda Yaş Tayın MetotlarıZorunlu3000492
SUR5066Balıkçılıkta İstatistiki UygulamalarZorunlu3000492
SUR5071Akuakültürde Klinik FermakolojiZorunlu3000492
SUR5072Kabuklu HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5073Bakteriyel Balık HastalıklarıZorunlu3006492
SUR5074Mantar Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5075Balık Aşıları ve Aşılama YöntemleriZorunlu3006492
SUR5076Balıklarda Paraziter HastalıklarZorunlu3006492
SUR5077Balıklarda İmmunolojik TekniklerZorunlu3000492
SUR5078Viral Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5081Kafeslerde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5082Balık Gametlerinin MuhafazasıZorunlu3000492
SUR5083Kalkan Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5084Damızlık Yönetimi ve UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5085İleri Balık IslahıZorunlu3000492
SUR5086Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde BiyoteknolojiZorunlu3000492
SUR5091Yapay Resif UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5092Sualtı AraştırmalarıZorunlu3000492
SUR5093Kriptobentik Deniz BalıklarıZorunlu3000492
SUR5094Deniz Koruma AlanlarıZorunlu3000492
SUR5095Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve KorunmasıZorunlu3000492
SUR5096Kıyısal EkolojiZorunlu3000492
SUR5101Bazı Sucul Omurgasızların Üreme BiyolojileriZorunlu3000492
SUR5102Deniz Balıklarının Üreme BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5102Bakteriyel Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5103Bentik Canlıların EkolojisiZorunlu3000492
SUR5104Fouling ve Boring OrganizmalarZorunlu3000492
SUR5105Deniz BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5106Sucul Ortamlardaki İndikatör TürlerZorunlu3000492
SUR5108Tehlikeli ve Zehirli Deniz CanlılarıZorunlu3000492
SUR5111Larval Aşamada BeslenmeZorunlu3000492
SUR5112Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme MetodlarıZorunlu3000492
SUR5113Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar TeknikleriZorunlu3000492
SUR5114Balık Beslemede Besin Maddeleri ve SindirimZorunlu3000492
SUR5115Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve SindirimZorunlu3000492
SUR5116Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama YöntemleriZorunlu3000492
SUR5121Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5122Mersin Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5123Balık RefahıZorunlu3000492
SUR5124Yayın Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5125Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim YöntemleriZorunlu3000492
SUR5126Tilapia YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5127Organik Su Ürünleri YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5131Çevirme Av Araçları TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5132Açık Deniz BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5133Uzatma Ağları BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5134Trol Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5141Balıklarda Beslenme DinamiğiZorunlu3000492
SUR5142Balıklarda Mide İçeriği Analiz YöntemleriZorunlu3000492
SUR5143Planktivor Türlerde BeslenmeZorunlu3000492
SUR5144Biyolojide İstatistiksel YorumlarZorunlu3000492
SUR5145Beslenme FizyolojisiZorunlu3000492
SUR5146Denizel Canlılarda KanibalizmZorunlu3000492
SUR5151Karadeniz Ekonomik Balıkları ve BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5152Kıyı Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5153Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar KullanımıZorunlu3000492
SUR5154Balıkçılıkta Kaynak YönetimiZorunlu3000492
SUR5155İçsularda Av Araçları ve Avlama TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5156Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme MetotlarıZorunlu3000492
SUR5157Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum TeknikleriZorunlu3000492
SUR5161DNA Belirteç TeknolojileriZorunlu3000492
SUR5162Genomik BiyoinformatikZorunlu3000492
SUR5163Populasyon GenetiğiZorunlu3000492
SUR5164Filogenetik SistematikZorunlu3000492
SUR5165ZoocoğrafyaZorunlu0000492
SUR5166Moleküler Tekniklere GirişZorunlu0000492
SUR5171Su Ürünlerinin PaketlenmesiZorunlu3000492
SUR5172Su ürünlerinde Minimal İşleme TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5173Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz MetotlarıZorunlu3000492
SUR5174Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesiZorunlu3000492
SUR5175Su Ürünlerinde Gıda Kontrol SistemleriZorunlu3000492
SUR5176Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve EkipmanlarZorunlu3000492
SUR5181Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan ParazitlerZorunlu3000492
SUR5182Biyokimyasala Analiz MetotlarıZorunlu3000492
SUR5183Balıklarda HistopatolojiZorunlu3000492
SUR5184Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme MetotlarıZorunlu3000492
SUR5185Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki EtkileşimZorunlu3000492
SUR5191Besin Zincirinde Enerji AkışıZorunlu3000492
SUR5192Akuatik Primer ProdüktiviteZorunlu3000492
SUR5193Birincil Üretim ModelleriZorunlu3000492
SUR5194Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma YöntemleriZorunlu3000492
SUR5195Fitoplankton Ekolojisi ve DinamiğiZorunlu3000492
SUR5196Denizel Toksik MikroalglerZorunlu3000492
SUR5197Biyolojik OşinografiZorunlu3000492
SUR5198Karadeniz OşinografisiZorunlu3000492
SUR5201Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların BiyokimyasıZorunlu3000492
SUR5202Protein TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5203Mutasyonlar İle Enzimlerin GeliştirilmesiZorunlu3000492
SUR5204Yeni Enzim Kaynağı Olarak EkstremofillerZorunlu3000492
SUR5205Gen Klonlama ve ManipulasyonZorunlu0000492
SUR5206Denizel Mikrobiyal EnzimlerZorunlu0000492
SUR5212Deniz Balıklarında Larval ProblemlerZorunlu3000492
SUR5213Denizcilik KimyasıZorunlu3000492
SUR5214Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve YöntemleriZorunlu3000492
SUR5215Balast Suyu YönetimiZorunlu3000492
SUR5216Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleriZorunlu3000492
SUR5217Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL KonvaksiyonuZorunlu3000492
SUR5221Liman İşletmeciliğiZorunlu3000492
SUR5222Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000492
SUR5223Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk AnaliziZorunlu3000492
SUR5224Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3000492
SUR5225Denizcilik EkonomisiZorunlu3000492
SUR5226Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu3000492
SUR5231Su Ürünlerinin Depolanması ve TransferiZorunlu3000492
SUR5232Su Ürünlerinde Biyokimyasal DeğişimlerZorunlu3000492
SUR5234Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve ÖnlenmesiZorunlu3000492
SUR5235Gıda Kontaminatları ve ÖnlenmesiZorunlu3000492
SUR5236İyi Laboratuar Uygulamaları ve GüvenlikZorunlu3000492
SUR5241Fiziksel Oşinografide KavramlarZorunlu3000492
SUR5242Akuatik Ekolojide Çalışma YöntemleriZorunlu3000492
SUR5243Denizel Mikrobiyal EkolojiZorunlu3000492
SUR5244Pelajik Besin Ağına GirişZorunlu3000492
SUR5245Zooplankton Ekolojisi ve SüreçleriZorunlu3000492
SUR5246Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal EkolojiZorunlu3000492
SUR5252Biyotest ve UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5253Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide KullanılmasıZorunlu3000492
SUR5254Sucul NanotoksikolojiZorunlu3000492
SUR5261Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5262Balık HematolojisiZorunlu3000492
SUR5263Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Polikültür UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5272Sucul Ortamlarda Antimikrobiyal DirençZorunlu3000492
SUR5273Su MikrobiyolojisiZorunlu3000492
SUR5274Kirleticilerin Kaynakları, Etkileri ve KontrolüZorunlu3000492
SUR5275Su Ürünlerinde Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç ProblemleriZorunlu3000492
SUR6021Alabalıkların(Salmonidae) SistematiğiZorunlu3006492
SUR6022Bıyıklı Sazan(Gobioninae ve Cyprininae) Türlerinin SistematiğiZorunlu3006492
SUR6023Bıyıksız Sazan(Leuciscinae) Türlerinin SistematiğiZorunlu3006492
SUR6024Türkiye Nemacheilid(Nemacheilidae) TürleriZorunlu3006492
SUR6031Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve TürkiyeZorunlu3006492
SUR6032Balıkçılığın Karadeniz İnsanının Kültürüne EtkisiZorunlu3000492
SUR6041Kıyısal Bölge Oşinografisi ve EkolojisiZorunlu3000492
SUR6042Sucul Ekosistemde Ağır Metallerin RolüZorunlu3000492
SUR6043Habitat Modifikasyonlarının Sucul Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000492
SUR6044Su Kütlelerinde Ekolojik Taşıma KapasitesiZorunlu3000492
SUR6045Deniz Kafeslerini Etkileyen Çevresel KuvvetlerZorunlu3000492
SUR6061Balıkçılık Kaynakları ve İzlenmesiZorunlu3000492
SUR6062Damersal Balık Stoklarının TespitiZorunlu3000492
SUR6063Ekosistem Yaklaşımlı BalıkçılıkZorunlu3000492
SUR6064Balık Popülasyonları Üzerine Balıkçılığın EtkileriZorunlu3000492
SUR6065Avlanabilir Stokta DengeZorunlu3000492
SUR6066Balıkçılıkta Kullanılan Akustik Balık Bulma CihazlarıZorunlu3000492
SUR6071Balık Hastalıkları Tanı ve Sağaltım YöntemleriZorunlu3006492
SUR6072Balıklarda Besinsel ve Ekolojik HastalıklarZorunlu3000492
SUR6073Balıklarda İlaç KalıntılarıZorunlu3000492
SUR6081Çipura ve Levrek Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6082Yetiştiriciliğin Temel İlkeleriZorunlu3000492
SUR6083Entegre Balık yetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6101Türkiye Karsinoloji FaunasıZorunlu3006492
SUR6102Sucul Böceklerin EkolojisiZorunlu3006492
SUR6103Özel EkosistemlerZorunlu3000492
SUR6104Deniz AnnelitleriZorunlu3000492
SUR6111Akuakültürde Ticari Kullanılan Ticari Yemlerin Çevre ile İlişkisiZorunlu3000492
SUR6112Kültür Balıklarında Endokrin SistemlerZorunlu3000492
SUR6113Midye ve YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6121Akuakültür MühendisliğiZorunlu3000492
SUR6122Yetiştiricilikte Otomasyon ve Kontrol YöntemleriZorunlu3000492
SUR6123Kıyı Ötesi Ağ Kafes TeknolojisiZorunlu3000492
SUR6124İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve ProjelendirmeZorunlu3000492
SUR6125Deniz AkvaryumlarıZorunlu3000492
SUR6126Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme YöntemleriZorunlu3000492
SUR6131Endüstriyel BalıkçılıkZorunlu3000492
SUR6132Türe Özgü Su ürünleri AvcılığıZorunlu3000492
SUR6133Balıkçılık EkonomisiZorunlu3000492
SUR6134Uluslararası Balıkçılık Yönetim ModelleriZorunlu3006492
SUR6141Jelatinli Makrozooplanktonların Beslenme Ekolojisive Mide İçeriğiZorunlu3000492
SUR6142Yabancı Türler ve Biyo EkolojileriZorunlu3000492
SUR6151Deniz memelileri ve Balıkçılıkla EtkileşimleriZorunlu3000492
SUR6152Balıklarda Büyüme ve Ölüm Oranları Tahmin YöntemleriZorunlu3000492
SUR6153Decapod Crustacealarda Büyüme ve Üreme Tahmin YöntemleriZorunlu3000492
SUR6161Koruma GenetiğiZorunlu3000492
SUR6162FilocoğrafyaZorunlu3000492
SUR6163Evrimsel EkolojiZorunlu3000492
SUR6164Mitokondriyal EvrimZorunlu3006492
SUR6171Su Ürünleri İşleme Yöntemlerinin Besinsel Kaliteye EtkisiZorunlu3000492
SUR6172Su ürünlerinde Omega-3 Yağ AsitleriZorunlu3000492
SUR6173Su ürünlerinde Mineral MaddelerZorunlu3000492
SUR6174Su Ürünlerinde İleri İşlem MetotlarıZorunlu3000492
SUR6181Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemlerinde Balık SağlığıZorunlu3000492
SUR6182Akvaryum Balıklarında Parazitik HastalıklarZorunlu3000492
SUR6191İklim Değişikliği ve OşinografiZorunlu3000492
SUR6192Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX UygulamalarıZorunlu3000492
SUR6193Fitoplankton PigmentleriZorunlu3000492
SUR6194Ekolojik İndikatörler ve Uzun Dönemli AnalizlerZorunlu3006492
SUR6201Su Ürünlerinde Rekombinant DNA Teknolojisi UygulamalarıZorunlu3006492
SUR6202Sucul Ekosistemlerden Mikroorganizma KarakterizasyonuZorunlu3000492
SUR6211Deneysel Çalışmalarda Biyoistatistik ModellemeZorunlu3000492
SUR6212Denizel Ortamdan Döllenmiş Yumurta Toplama ve Canlı Stok OluşturmaZorunlu3000492
SUR6221Kısa Yol deniz TaşımacılığıZorunlu3000492
SUR6222Konteyner Terminallerinin Etkinlik AnaliziZorunlu3000492
SUR6231Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Su Ürünlerinde Kalite EsaslarıZorunlu3000492
SUR6232Su Ürünlerinde Kromotografik AnalizlerZorunlu3000492
SUR6233Su Ürünleri Sanayinde Atıkların Değerlendirilmesi ve Alternatif ÜrünlerZorunlu3000492
SUR6234Su Ürünleri Muhafazasında Enzim ve Mikroorganizmaların KullanılmasıZorunlu3000492
SUR6235Su Ürünlerinde BiyotoksinlerZorunlu3000492
SUR6241Okyanus Asidifikasyonu(asitleşmesi) ve Denizel Ekosistem Üzerindeki Potansiyel EtkileriZorunlu3000492
SUR6242Deneysel Deniz Biyolojisi ve Plankton EkolojisiZorunlu3000492
SUR6243Stres EkolojisiZorunlu3000492
SUR6244Osinografide Biyojeokimyasal MetodlarZorunlu3000492
SUR6245Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi: GereksinimlerZorunlu3006492
SUR6251Balıklarda Oksidatif Stres ve DNA HasarıZorunlu3000492
SUR6252Balıklarda Gen EkspresyonuZorunlu3000492
SUR6253Nanopartikül EkotoksikolojisiZorunlu3000492
SUR6254Balıklarda Toksikolojik PatolojiZorunlu3000492
SUR6255Balıkçılık Yönetim ModelleriZorunlu3000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006492
Seçmeli Ders Grubu-002
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5065Nükleik Asitler ve BiyomühendislikZorunlu3000492
SUR5010Hg ve Pb Bileşikleri KimyasıZorunlu3000492
SUR5012Sularda Kimyasal KirleticilerZorunlu3000492
SUR5021Göl ve Baraj Göllerinin BalıklandırılmasıZorunlu3000492
SUR5022Türkiye İçsularıZorunlu3000492
SUR5023Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları Zorunlu3000492
SUR5024Nehir Ağızlarının EkolojisiZorunlu3000492
SUR5025Türkiyenin Endemik BalıklarıZorunlu3000492
SUR5026Balıklarda Renk ve DesenZorunlu3000492
SUR5031Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5032Eklembacaklılar AvcılığıZorunlu3000492
SUR5033Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiZorunlu3000492
SUR5034Kabuklu Su Ürünleri AvcılığıZorunlu3000492
SUR5041Balıkçılık OşinografisiZorunlu3000492
SUR5042Akuatik ToksilojiZorunlu3000492
SUR5043İçsular BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5044Su Kalitesi YöntemiZorunlu3000492
SUR5045Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma MetodlarıZorunlu3000492
SUR5046Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000492
SUR5047Su Kirliliği Kontrol PrensipleriZorunlu3000492
SUR5048Deniz KirliliğiZorunlu3000492
SUR5049Ötrofikasyon ve KontrolüZorunlu3000492
SUR5050Türkiye Denizleri OşinografisiZorunlu3000492
SUR5052Sucul Organizmalarda Ağır Metal MetabolizmasıZorunlu3000492
SUR5061Balıkçılıkta Hedefdışı Av SorunuZorunlu3000492
SUR5062Balık Göçleri ve Balıkçılığa EtkisiZorunlu3000492
SUR5063Pelajik Balık Stokları TespitZorunlu3000492
SUR5064Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik ÇalışmalarZorunlu3000492
SUR5065Sucul Canlılarda Yaş Tayın MetotlarıZorunlu3000492
SUR5066Balıkçılıkta İstatistiki UygulamalarZorunlu3000492
SUR5071Akuakültürde Klinik FermakolojiZorunlu3000492
SUR5072Kabuklu HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5073Bakteriyel Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5074Mantar Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5075Balık Aşıları ve Aşılama YöntemleriZorunlu3000492
SUR5076Balıklarda Paraziter HastalıklarZorunlu3000492
SUR5077Balıklarda İmmunolojik TekniklerZorunlu3000492
SUR5078Viral Balık HastalıklarıZorunlu3000492
SUR5081Kafeslerde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5082Balık Gametlerinin MuhafazasıZorunlu3000492
SUR5083Kalkan Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5084Damızlık Yönetimi ve UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5085İleri Balık IslahıZorunlu3000492
SUR5086Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde BiyoteknolojiZorunlu3000492
SUR5092Sualtı AraştırmalarıZorunlu3000492
SUR5093Kriptobentik Deniz BalıklarıZorunlu3000492
SUR5094Deniz Koruma AlanlarıZorunlu3000492
SUR5095Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve KorunmasıZorunlu3000492
SUR5096Kıyısal EkolojiZorunlu3000492
SUR5101Bazı Sucul Omurgasızların Üreme BiyolojileriZorunlu3000492
SUR5102Deniz Balıklarının Üreme BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5103Bentik Canlıların EkolojisiZorunlu3000492
SUR5104Fouling ve Boring OrganizmalarZorunlu3000492
SUR5105Deniz BiyolojisiZorunlu3000492
SUR5106Sucul Ortamlardaki İndikatör TürlerZorunlu3000492
SUR5108Tehlikeli ve Zehirli Deniz CanlılarıZorunlu3000492
SUR5111Larval Aşamada BeslenmeZorunlu3000492
SUR5112Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme MetodlarıZorunlu3000492
SUR5113Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar TeknikleriZorunlu3000492
SUR5114Balık Beslemede Besin Maddeleri ve SindirimZorunlu3000492
SUR5115Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve SindirimZorunlu3000492
SUR5116Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama YöntemleriZorunlu3000492
SUR5121Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5122Mersin Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5123Balık RefahıZorunlu3000492
SUR5124Yayın Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5125Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim YöntemleriZorunlu3000492
SUR5126Tilapia YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5127Organik Su Ürünleri YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5131Çevirme Av Araçları TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5132Açık Deniz BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5133Uzatma Ağları BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5134Trol Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5141Balıklarda Beslenme DinamiğiZorunlu3000492
SUR5142Balıklarda Mide İçeriği Analiz YöntemleriZorunlu3000492
SUR5143Planktivor Türlerde BeslenmeZorunlu3000492
SUR5144Biyolojide İstatistiksel YorumlarZorunlu3000492
SUR5145Beslenme FizyolojisiZorunlu3000492
SUR5146Denizel Canlılarda KanibalizmZorunlu3000492
SUR5151Karadeniz Ekonomik Balıkları ve BalıkçılığıZorunlu3000492
SUR5152Kıyı Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5153Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar KullanımıZorunlu3000492
SUR5154Balıkçılıkta Kaynak YönetimiZorunlu3000492
SUR5155İçsularda Av Araçları ve Avlama TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5156Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme MetotlarıZorunlu3000492
SUR5157Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum TeknikleriZorunlu3000492
SUR5161DNA Belirteç TeknolojileriZorunlu3000492
SUR5162Genomik BiyoinformatikZorunlu3000492
SUR5163Populasyon GenetiğiZorunlu3000492
SUR5164Filogenetik SistematikZorunlu3000492
SUR5165ZoocoğrafyaZorunlu0000492
SUR5166Moleküler Tekniklere GirişZorunlu0000492
SUR5171Su Ürünlerinin PaketlenmesiZorunlu3000492
SUR5172Su ürünlerinde Minimal İşleme TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5173Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz MetotlarıZorunlu3000492
SUR5174Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesiZorunlu3000492
SUR5175Su Ürünlerinde Gıda Kontrol SistemleriZorunlu3000492
SUR5176Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve EkipmanlarZorunlu3000492
SUR5181Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan ParazitlerZorunlu3000492
SUR5182Biyokimyasala Analiz MetotlarıZorunlu3000492
SUR5183Balıklarda HistopatolojiZorunlu3000492
SUR5184Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme MetotlarıZorunlu3000492
SUR5185Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki EtkileşimZorunlu3000492
SUR5191Besin Zincirinde Enerji AkışıZorunlu3000492
SUR5192Akuatik Primer ProdüktiviteZorunlu3000492
SUR5193Birincil Üretim ModelleriZorunlu3000492
SUR5194Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma YöntemleriZorunlu3000492
SUR5195Fitoplankton Ekolojisi ve DinamiğiZorunlu3000492
SUR5196Denizel Toksik MikroalglerZorunlu3000492
SUR5197Biyolojik OşinografiZorunlu3000492
SUR5198Karadeniz OşinografisiZorunlu3000492
SUR5201Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların BiyokimyasıZorunlu3000492
SUR5202Protein TeknolojisiZorunlu3000492
SUR5203Mutasyonlar İle Enzimlerin GeliştirilmesiZorunlu3000492
SUR5204Yeni Enzim Kaynağı Olarak EkstremofillerZorunlu3000492
SUR5205Gen Klonlama ve ManipulasyonZorunlu0000492
SUR5206Denizel Mikrobiyal EnzimlerZorunlu0000492
SUR5212Deniz Balıklarında Larval ProblemlerZorunlu3000492
SUR5213Denizcilik KimyasıZorunlu3000492
SUR5214Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve YöntemleriZorunlu3000492
SUR5215Balast Suyu YönetimiZorunlu3000492
SUR5216Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleriZorunlu3000492
SUR5217Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL KonvaksiyonuZorunlu3000492
SUR5221Liman İşletmeciliğiZorunlu3000492
SUR5222Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000492
SUR5223Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk AnaliziZorunlu3000492
SUR5224Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3000492
SUR5225Denizcilik EkonomisiZorunlu3000492
SUR5226Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu3000492
SUR5231Su Ürünlerinin Depolanması ve TransferiZorunlu3000492
SUR5232Su Ürünlerinde Biyokimyasal DeğişimlerZorunlu3000492
SUR5234Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve ÖnlenmesiZorunlu3000492
SUR5235Gıda Kontaminatları ve ÖnlenmesiZorunlu3000492
SUR5236İyi Laboratuar Uygulamaları ve GüvenlikZorunlu3000492
SUR5241Fiziksel Oşinografide KavramlarZorunlu3000492
SUR5242Akuatik Ekolojide Çalışma YöntemleriZorunlu3000492
SUR5243Denizel Mikrobiyal EkolojiZorunlu3000492
SUR5244Pelajik Besin Ağına GirişZorunlu3000492
SUR5245Zooplankton Ekolojisi ve SüreçleriZorunlu3000492
SUR5246Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal EkolojiZorunlu3000492
SUR5252Biyotest ve UygulamalarıZorunlu3000492
SUR5253Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide KullanılmasıZorunlu3000492
SUR5254Sucul NanotoksikolojiZorunlu3000492
SUR5261Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR5274Kirleticilerin Kaynakları, Etkileri ve KontrolüZorunlu3000492
SUR5275Su Ürünlerinde Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç ProblemleriZorunlu3000492
SUR6021Alabalıkların(Salmonidae) SistematiğiZorunlu3000492
SUR6022Bıyıklı Sazan(Gobioninae ve Cyprininae) Türlerinin SistematiğiZorunlu3000492
SUR6023Bıyıksız Sazan(Leuciscinae) Türlerinin SistematiğiZorunlu3000492
SUR6024Türkiye Nemacheilid(Nemacheilidae) TürleriZorunlu3000492
SUR6031Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve TürkiyeZorunlu3000492
SUR6032Balıkçılığın Karadeniz İnsanının Kültürüne EtkisiZorunlu3000492
SUR6041Kıyısal Bölge Oşinografisi ve EkolojisiZorunlu3000492
SUR6042Sucul Ekosistemde Ağır Metallerin RolüZorunlu3000492
SUR6043Habitat Modifikasyonlarının Sucul Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000492
SUR6044Su Kütlelerinde Ekolojik Taşıma KapasitesiZorunlu3000492
SUR6045Deniz Kafeslerini Etkileyen Çevresel KuvvetlerZorunlu3000492
SUR6061Balıkçılık Kaynakları ve İzlenmesiZorunlu3000492
SUR6062Damersal Balık Stoklarının TespitiZorunlu3000492
SUR6063Ekosistem Yaklaşımlı BalıkçılıkZorunlu3000492
SUR6064Balık Popülasyonları Üzerine Balıkçılığın EtkileriZorunlu3000492
SUR6065Avlanabilir Stokta DengeZorunlu3000492
SUR6066Balıkçılıkta Kullanılan Akustik Balık Bulma CihazlarıZorunlu3000492
SUR6071Balık Hastalıkları Tanı ve Sağaltım YöntemleriZorunlu3000492
SUR6072Balıklarda Besinsel ve Ekolojik HastalıklarZorunlu3000492
SUR6073Balıklarda İlaç KalıntılarıZorunlu3000492
SUR6081Çipura ve Levrek Balıkları YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6082Yetiştiriciliğin Temel İlkeleriZorunlu3000492
SUR6083Entegre Balık yetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6101Türkiye Karsinoloji FaunasıZorunlu3000492
SUR6102Sucul Böceklerin EkolojisiZorunlu3000492
SUR6103Özel EkosistemlerZorunlu3000492
SUR6104Deniz AnnelitleriZorunlu3000492
SUR6111Akuakültürde Ticari Kullanılan Ticari Yemlerin Çevre ile İlişkisiZorunlu3000492
SUR6112Kültür Balıklarında Endokrin SistemlerZorunlu3000492
SUR6113Midye ve YetiştiriciliğiZorunlu3000492
SUR6121Akuakültür MühendisliğiZorunlu3000492
SUR6122Yetiştiricilikte Otomasyon ve Kontrol YöntemleriZorunlu3000492
SUR6123Kıyı Ötesi Ağ Kafes TeknolojisiZorunlu3000492
SUR6124İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve ProjelendirmeZorunlu3000492
SUR6125Deniz AkvaryumlarıZorunlu3000492
SUR6126Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme YöntemleriZorunlu3000492
SUR6131Endüstriyel BalıkçılıkZorunlu3000492
SUR6132Türe Özgü Su ürünleri AvcılığıZorunlu3000492
SUR6133Balıkçılık EkonomisiZorunlu3000492
SUR6134Uluslararası Balıkçılık Yönetim ModelleriZorunlu3000492
SUR6141Jelatinli Makrozooplanktonların Beslenme Ekolojisive Mide İçeriğiZorunlu3000492
SUR6142Yabancı Türler ve Biyo EkolojileriZorunlu3000492
SUR6151Deniz memelileri ve Balıkçılıkla EtkileşimleriZorunlu3000492
SUR6152Balıklarda Büyüme ve Ölüm Oranları Tahmin YöntemleriZorunlu3000492
SUR6153Decapod Crustacealarda Büyüme ve Üreme Tahmin YöntemleriZorunlu3000492
SUR6161Koruma GenetiğiZorunlu3000492
SUR6162FilocoğrafyaZorunlu3000492
SUR6163Evrimsel EkolojiZorunlu3000492
SUR6164Mitokondriyal EvrimZorunlu3000492
SUR6171Su Ürünleri İşleme Yöntemlerinin Besinsel Kaliteye EtkisiZorunlu3000492
SUR6172Su ürünlerinde Omega-3 Yağ AsitleriZorunlu3000492
SUR6173Su ürünlerinde Mineral MaddelerZorunlu3000492
SUR6181Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemlerinde Balık SağlığıZorunlu3000492
SUR6182Akvaryum Balıklarında Parazitik HastalıklarZorunlu3000492
SUR6191İklim Değişikliği ve OşinografiZorunlu3000492
SUR6192Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX UygulamalarıZorunlu3000492
SUR6193Fitoplankton PigmentleriZorunlu3000492
SUR6194Ekolojik İndikatörler ve Uzun Dönemli AnalizlerZorunlu3000492
SUR6201Su Ürünlerinde Rekombinant DNA Teknolojisi UygulamalarıZorunlu3000492
SUR6202Sucul Ekosistemlerden Mikroorganizma KarakterizasyonuZorunlu3000492
SUR6211Deneysel Çalışmalarda Biyoistatistik ModellemeZorunlu3000492
SUR6212Denizel Ortamdan Döllenmiş Yumurta Toplama ve Canlı Stok OluşturmaZorunlu3000492
SUR6221Kısa Yol deniz TaşımacılığıZorunlu3000492
SUR6222Konteyner Terminallerinin Etkinlik AnaliziZorunlu3000492
SUR6231Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Su Ürünlerinde Kalite EsaslarıZorunlu3000492
SUR6232Su Ürünlerinde Kromotografik AnalizlerZorunlu3000492
SUR6233Su Ürünleri Sanayinde Atıkların Değerlendirilmesi ve Alternatif ÜrünlerZorunlu3000492
SUR6234Su Ürünleri Muhafazasında Enzim ve Mikroorganizmaların KullanılmasıZorunlu3000492
SUR6235Su Ürünlerinde BiyotoksinlerZorunlu3000492
SUR6241Okyanus Asidifikasyonu(asitleşmesi) ve Denizel Ekosistem Üzerindeki Potansiyel EtkileriZorunlu3000492
SUR6242Deneysel Deniz Biyolojisi ve Plankton EkolojisiZorunlu3000492
SUR6243Stres EkolojisiZorunlu3000492
SUR6244Osinografide Biyojeokimyasal MetodlarZorunlu3000492
SUR6245Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi: GereksinimlerZorunlu3000492
SUR6251Balıklarda Oksidatif Stres ve DNA HasarıZorunlu3000492
SUR6252Balıklarda Gen EkspresyonuZorunlu3000492
SUR6253Nanopartikül EkotoksikolojisiZorunlu3000492
SUR6254Balıklarda Toksikolojik PatolojiZorunlu3000492
SUR6255Balıkçılık Yönetim ModelleriZorunlu3000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000492
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000492