Yüksek Lisans Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Sosyal Bilgiler Eğitimi - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Geçmişle karşılaştırıldığında, günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları role sürekli değişimi daha fazla önem kazanmakta ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkiye'deki Sosyal Bilgiler alanındaki öğretim elemanı ve öğretim üyesi ihtiyacıyla beraber, Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programına alan içinden sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı mezunları ile alan dışından da diğer eğitim fakültesi lisans programı mezunları başvurabilir. Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Bununla birlikte, lisansüstü başarı notu, ALES'in % 50'si ile lisans mezuniyet ortalamasının % 50'si toplanarak hesaplanır. Lisans derecesini başvurulan yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

Program Profili

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz ilköğretim öğrencilerinin eğitimini desteklemeye yönelik faaliyet gösteren dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ya da özel ilköğretim okullarında öğretmen ya da üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Kendi alanlarında iş bulmaları mümkün olmadığı takdirde 4 yıllık lisans mezunlarının başvurabildiği uygun bir devlet kurumunda memur olarak iş bulabilmektedir. Bu kişiler 5 yıl sonra kurumlar arası geçişle kendi alanlarına geçebilir. Gerekli şartları taşıyan mezunlar istediği takdirde doktoraya ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında Türkiye’deki yeni açılan üniversitelere araştırma görevlisi olarak atanarak devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına yönlendirilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 80-89 (BA), 70-79 (BB), 60-69 (CB), 50-59 (CC), 45-49 (DC), 40-44 (DD), 30-39 (FD) ve 0-29 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. İlhan Turan AKTS /DS Koordinatörü: İlhan TURAN Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 53200 Çayeli / Rize Telefon : +90 464 532 84 54 Belge Geçer : +90 464 532 86 12 E-Posta : ilhan.turan@erdogan.edu.tr Web Adresi : http://egitim.rize.edu.tr/rize/

Bölüm Olanakları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans programı için yeterli düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) mevcuttur. Yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği, içerisinde 20 adet masaüstü bilgisayarın bulunduğu 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlar internete bağlı olup projeksiyon makineleri ve tarayıcılarla donatılmıştır. Bu laboratuarlar şu anda çok amaçlı (ders uygulamaları, sunumlar vs.) için kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrenciler, fakültedeki kütüphaneden ya da geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite merkez kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Sosyal Bilgiler öğretmenliği temel alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri ifade eder.
2Sosyal Bilgiler dersini oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
3Sosyal Bilgiler alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
4Sosyal bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
6Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
7Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yürütür.
8Öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olur.
9Araştırma projeleri için literatüre nasıl ulaşacağını bilir.
10Eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi kazanır.
11Alanıyla ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır.
12Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
13Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
14Bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır.
15Eleştirel Düşünme Becerisi
16Yaratıcı Düşünme Becerisi
17Araştırma Becerisi
18Problem Çözme Becerisi
19İletişim Becerisi
20Girişimcilik Becerisi
21Gözlem Becerisi
22Mekânı Algılama Becerisi
23Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi
24Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi
25 Sosyal Katılım Becerisi
26Empati Becerisi
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISB01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli30024561
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006561
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISB02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli30018561
ISB5010SeminerZorunlu0206561
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006561
Toplam72030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006561
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024561
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006561
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024561
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISB5001Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mekânsal Düşünme BecerileriZorunlu3006561
ISB5002Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita KullanımıZorunlu3006561
ISB5003Küreselleşme ve Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3006561
ISB5004Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3006561
ISB5005Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu OkuryazarlıklarZorunlu3006561
ISB5006Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme YaklaşımlarıZorunlu3006561
ISB5007Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim PolitikalarıZorunlu3006561
ISB5008Sosyal Bilgiler Öğretiminde Literatür İncelemesiZorunlu3006561
ISB5009Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler EğitimiZorunlu3006561
ISB5011Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkileşim ve Tartışma BecerileriZorunlu3006561
ISB5012Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerileri ve Zaman AlgısıZorunlu3006561
ISB5013Toplumsal Destekli Afet EğitimiZorunlu3006561
ISB5014Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3006561
ISB5015Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram YanılgılarıZorunlu3006561
ISB5016Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3006561
ISB5017Sosyal Bilgilerde Nicel Araştırma YöntemleriZorunlu3006561
ISB5018Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3006561
ISB5019Medya Destekli Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3006561
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006561
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006561
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISB5001Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mekânsal Düşünme BecerileriZorunlu3000561
ISB5002Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita KullanımıZorunlu3000561
ISB5003Küreselleşme ve Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3000561
ISB5004Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3000561
ISB5005Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu OkuryazarlıklarZorunlu3006561
ISB5006Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme YaklaşımlarıZorunlu3000561
ISB5007Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim PolitikalarıZorunlu3000561
ISB5008Sosyal Bilgiler Öğretiminde Literatür İncelemesiZorunlu3000561
ISB5009Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler EğitimiZorunlu3000561
ISB5011Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkileşim ve Tartışma BecerileriZorunlu3006561
ISB5012Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerileri ve Zaman AlgısıZorunlu3000561
ISB5013Toplumsal Destekli Afet EğitimiZorunlu3006561
ISB5014Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3000561
ISB5015Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram YanılgılarıZorunlu3000561
ISB5016Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000561
ISB5017Sosyal Bilgilerde Nicel Araştırma YöntemleriZorunlu3000561
ISB5018Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000561
ISB5019Medya Destekli Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3003561
SO5170Çevre OkuryazarlığıZorunlu3000561
SO5710Kültürler Arası İletişimZorunlu3000561
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006561
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006561
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006561
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006561
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006561
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006561