Yüksek Lisans Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Türkiye’deki Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki eğitim yöneticisi ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye’deki Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Programı 2015-2016 Akademik yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Fakültesi mezunu olmak ya da eğitim formasyon sertifikası sahibi olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

Program Profili

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrencilerimiz Türk eğitim sisteminde eğitim yöneticisi ve farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına yönlendirilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 80-89 (BA), 70-79 (BB), 60-69 (CB), 50-59 (CC), 45-49 (DC), 40-44 (DD), 30-39 (FD) ve 0-29 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Çayeli-Rize. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL, Tel.: 0464 5328454/ 2318, Faks: 0464 5328612

Bölüm Olanakları

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programı için yeterli düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) mevcuttur. Yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği, içerisinde 20 adet masaüstü bilgisayarın bulunduğu 2 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlar internete bağlı olup projeksiyon makineleri ve tarayıcılarla donatılmıştır. Bu laboratuarlar şu anda çok amaçlı (ders uygulamaları, sunumlar vs.) için kullanılmaktadır. Ayrıca 2 adet toplantı salonu vardır. Lisansüstü öğrenciler, fakültedeki kütüphaneden ya da geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite merkez kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1alanıyla ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
2bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
3bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
4bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır.
5bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
6öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
7alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yürütür.
8öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olur.
9araştırma projeleri için literatüre nasıl ulaşacağını bilir.
10eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi kazanır.
11alanıyla ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır.
12güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
13alanında edindiği bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECEYTPE01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli30024533
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006533
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECEYTPE02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli30018533
EYTPE5010SeminerZorunlu0206533
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006533
Toplam72030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006533
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024533
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006533
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024533
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
EYTPE5020Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3306533
EYTPE5030Bilimsel Araştırmalarda Veri AnaliziZorunlu3306533
EYTPE5040Eğitim YönetimiZorunlu3306533
EYTPE5050Eğitim DenetimiZorunlu3306533
EYTPE5060Eğitim HukukuZorunlu3306533
EYTPE5070Eğitim Planlaması ve EkonomisiZorunlu3306533
EYTPE5080Eğitim PolitikasıZorunlu3306533
EYTPE5090Örgüt ve Yönetim KuramlarıZorunlu3306533
EYTPE5100Eğitim İstatistiğiZorunlu3306533
EYTPE5110Örgütsel DavranışZorunlu3306533
EYTPE5120Okul Kültürü ve DeğişimiZorunlu3306533
EYTPE5130Eğitimde Yenilik ve Okul GeliştirmeZorunlu3306533
EYTPE5140Örgütsel İletişimZorunlu3306533
EYTPE5150İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3306533
EYTPE5160Türkiye'nin Yönetsel Yapısı ve Eğitim ÖrgütlenmesiZorunlu3306533
EYTPE5170Örgütsel Çatışma ve YönetimiZorunlu3306533
EYTPE5180Eğitim Yönetiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3306533
EYTPE5190Türkiye 'de Politika ve Eğitimde DeğişimZorunlu3306533
EYTPE5200Karşılaştırmalı Eğitim SistemleriZorunlu3306533
EYTPE5210Eğitim Denetiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3306533
EYTPE5220Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim SistemiZorunlu3306533
EYTPE5230Uluslararası Örgütler ve EğitimZorunlu3306533
EYTPE5240Küreselleşme ve EğitimZorunlu3306533
EYTPE5250Okul-Aile-Çevre İlişkileriZorunlu3306533
EYTPE5260Örgüt FelsefesiZorunlu3306533
EYTPE5270Eğitim Yönetiminde Vaka AnaliziZorunlu3306533
EYTPE5280Eğitim Örgütlerinde LiderlikZorunlu3306533
EYTPE5290Liderlik EğitimiZorunlu3306533
EYTPE5300Yönetsel ve Mesleki EtikZorunlu3306533
EYTPE5310İnsan Hakları EğitimiZorunlu3306533
EYTPE5320Eleştirel PedagojiZorunlu3306533
EYTPE5330Eğitim Yönetiminde KariyerZorunlu3006533
EYTPE5340Psikolojik TestlerZorunlu3006533
EYTPE5350Öğrenci Kişilik HizmetleriZorunlu3006533
EYTPE5360Yükseköğretim YönetimiZorunlu3006533
EYTPE5370Gelişim ve ÖğrenmeZorunlu3000533
EYTPE5380Çocuk Hakları ve EğitimiZorunlu3000533
EYTPE5390Okul Örgütlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık HizmetleriZorunlu3000533
SO5720Gelişim ve ÖğrenmeZorunlu3006533
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006533
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006533
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
EYTPE5020Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3300533
EYTPE5030Bilimsel Araştırmalarda Veri AnaliziZorunlu3300533
EYTPE5040Eğitim YönetimiZorunlu3300533
EYTPE5050Eğitim DenetimiZorunlu3300533
EYTPE5060Eğitim HukukuZorunlu3306533
EYTPE5070Eğitim Planlaması ve EkonomisiZorunlu3306533
EYTPE5080Eğitim PolitikasıZorunlu3306533
EYTPE5090Örgüt ve Yönetim KuramlarıZorunlu3300533
EYTPE5100Eğitim İstatistiğiZorunlu3300533
EYTPE5110Örgütsel DavranışZorunlu3300533
EYTPE5120Okul Kültürü ve DeğişimiZorunlu3300533
EYTPE5130Eğitimde Yenilik ve Okul GeliştirmeZorunlu3306533
EYTPE5140Örgütsel İletişimZorunlu3300533
EYTPE5150İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3306533
EYTPE5160Türkiye'nin Yönetsel Yapısı ve Eğitim ÖrgütlenmesiZorunlu3306533
EYTPE5170Örgütsel Çatışma ve YönetimiZorunlu3306533
EYTPE5180Eğitim Yönetiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3306533
EYTPE5190Türkiye 'de Politika ve Eğitimde DeğişimZorunlu3306533
EYTPE5200Karşılaştırmalı Eğitim SistemleriZorunlu3306533
EYTPE5210Eğitim Denetiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3300533
EYTPE5220Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim SistemiZorunlu3306533
EYTPE5230Uluslararası Örgütler ve EğitimZorunlu3306533
EYTPE5240Küreselleşme ve EğitimZorunlu3300533
EYTPE5250Okul-Aile-Çevre İlişkileriZorunlu3300533
EYTPE5260Örgüt FelsefesiZorunlu3300533
EYTPE5270Eğitim Yönetiminde Vaka AnaliziZorunlu3300533
EYTPE5280Eğitim Örgütlerinde LiderlikZorunlu3306533
EYTPE5290Liderlik EğitimiZorunlu3306533
EYTPE5300Yönetsel ve Mesleki EtikZorunlu3300533
EYTPE5310İnsan Hakları EğitimiZorunlu3306533
EYTPE5320Eleştirel PedagojiZorunlu3300533
EYTPE5330Eğitim Yönetiminde KariyerZorunlu3000533
EYTPE5340Psikolojik TestlerZorunlu3000533
EYTPE5350Öğrenci Kişilik HizmetleriZorunlu3000533
EYTPE5360Yükseköğretim YönetimiZorunlu3006533
EYTPE5370Gelişim ve ÖğrenmeZorunlu3000533
EYTPE5380Çocuk Hakları ve EğitimiZorunlu3000533
EYTPE5390Okul Örgütlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık HizmetleriZorunlu3000533
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006533
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006533
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006533
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006533
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006533
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006533