Yüksek Lisans Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Fen Bilgisi Eğitimi - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Türkiye’deki Fen Bilgisi Eğitimi alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek için İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı Programı 2010-2011 Akademik yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programına alan içinden fen bilgisi öğretmenliği lisans programı mezunları ile alan dışından da ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlikleri ile fen edebiyat fakültesi fizik, kimya ve biyoloji bölümü mezunu olup öğretmenlik formasyonuna sahip olan mezunları başvurabilir. Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Bununla birlikte, lisansüstü başarı notu, ALES'in % 55'i ile lisans mezuniyet ortalamasının % 45'i toplanarak hesaplanır. Lisans derecesini başvurulan yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

Program Profili

İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına yönlendirilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar: 90-100 (AA), 80-89 (BA), 70-79 (BB), 60-69 (CB), 50-59 (CC), 45-49 (DC), 40-44 (DD), 30-39 (FD) ve 0-29 (FF). AA en yüksek not olup kredisi 4.00'dir. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir: BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) ve FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer diğer notlar kalır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İLKÖĞRETİM (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK AKTS /DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Çayeli / Rize Telefon : +90 464 532 84 54 Belge Geçer : +90 464 532 86 12 E-Posta : ilkogretim@rize.edu.tr Web Adresi : http://egitim.rize.edu.tr/rize/

Bölüm Olanakları

Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans programı için yeterli düzeyde yardımcı personel (uzman, teknisyen, sekreter) mevcuttur. Yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği, içerisinde 20 adet masaüstü bilgisayarın bulunduğu 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlar internete bağlı olup projeksiyon makineleri ve tarayıcılarla donatılmıştır. Bu laboratuarlar şu anda çok amaçlı (ders uygulamaları, sunumlar vs.) için kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrenciler, fakültedeki kütüphaneden ya da geniş veri tabanı ve araştırma kaynaklarının yer aldığı üniversite merkez kütüphanesinden de yararlanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1kendi konu alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
2bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
3eğitimde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
4bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır.
5bilgi ve iletişim teknolojilerini, teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
6öğretmenlik mesleğiyle ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
7konu alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yürütür.
8öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olur.
9araştırma projeleri için literatüre nasıl ulaşacağını bilir.
10eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi kazanır.
11alanıyla ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır.
12güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
13alanında edindiği bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİFBÖ01Seçmeli Ders Grubu01Seçmeli30024440
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006440
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECİFBÖ02Seçmeli Ders Grubu02Seçmeli30018440
İFBÖ5001SeminerZorunlu0206440
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006440
Toplam72030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006440
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024440
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006440
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024440
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
İFBÖ5010Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Öğretimi ve UygulamalarıZorunlu3006440
İFBÖ5020Fen Eğitiminde Kavramsal Anlamayı Ölçme ve Kavram YanılgılarıZorunlu3006440
İFBÖ5030Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları TasarımıZorunlu3006440
İFBÖ5040Fen Eğitiminde Proje TasarımıZorunlu3006440
İFBÖ5050Eğitimde Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3006440
İFBÖ5060Eğitim Teknolojilerinde Güncel UygulamalarZorunlu3006440
İFBÖ5070Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3006440
İFBÖ5080Bilimsel Bilginin Doğası ve ÖğretimiZorunlu3006440
İFBÖ5090Temel Fizik Kavramları IZorunlu3006440
İFBÖ5091Temel Kimya Kavramları IZorunlu3006440
İFBÖ5092Temel Biyoloji Kavramları IZorunlu3000440
İFBÖ5100Ekoloji OkuryazarlığıZorunlu3006440
İFBÖ5500Nitel Veri AnaliziZorunlu3006440
İFBÖ5510Nicel Veri AnaliziZorunlu3006440
İFBÖ5520Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve ArgümanlarZorunlu3006440
İFBÖ5530Karşılaştırmalı Fen Öğretimi ProgramlarıZorunlu3006440
İFBÖ5540Temel Fizik Kavramları IIZorunlu3000440
İFBÖ5550Temel Kimya Kavramları IIZorunlu3006440
İFBÖ5560Temel Biyoloji Kavramları IIZorunlu3000440
İFBÖ5570Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3006440
İFBÖ5580Fen Eğitiminde Disiplinler Arası ÖğrenmeZorunlu3006440
İFBÖ5590Temel Fen Bilimleri KavramlarıZorunlu3000440
İFBÖ5591Bilgisayar Destekli Veri AnaliziZorunlu3006440
İFBÖ5592Fen Okuryazarlığının Uluslararası Sınavlarla ÖlçülmesiZorunlu3000440
SO5530Nitel Veri AnaliziZorunlu3000440
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu40024440
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu40024440
Seçmeli Ders Grubu02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
İFBÖ5010Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Öğretimi ve UygulamalarıZorunlu3006440
İFBÖ5020Fen Eğitiminde Kavramsal Anlamayı Ölçme ve Kavram YanılgılarıZorunlu3000440
İFBÖ5030Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları TasarımıZorunlu3000440
İFBÖ5040Fen Eğitiminde Proje TasarımıZorunlu3000440
İFBÖ5050Eğitimde Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000440
İFBÖ5060Eğitim Teknolojilerinde Güncel UygulamalarZorunlu3006440
İFBÖ5070Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni YaklaşımlarZorunlu3000440
İFBÖ5080Bilimsel Bilginin Doğası ve ÖğretimiZorunlu3000440
İFBÖ5090Temel Fizik Kavramları IZorunlu3006440
İFBÖ5091Temel Kimya Kavramları IZorunlu3000440
İFBÖ5092Temel Biyoloji Kavramları IZorunlu3000440
İFBÖ5100Ekoloji OkuryazarlığıZorunlu3006440
İFBÖ5500Nitel Veri AnaliziZorunlu3006440
İFBÖ5510Nicel Veri AnaliziZorunlu3006440
İFBÖ5520Fen Eğitiminde Bilimsel Açıklamalar ve ArgümanlarZorunlu3000440
İFBÖ5530Karşılaştırmalı Fen Öğretimi ProgramlarıZorunlu3000440
İFBÖ5540Temel Fizik Kavramları IIZorunlu3000440
İFBÖ5550Temel Kimya Kavramları IIZorunlu3006440
İFBÖ5560Temel Biyoloji Kavramları IIZorunlu3000440
İFBÖ5570Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000440
İFBÖ5580Fen Eğitiminde Disiplinler Arası ÖğrenmeZorunlu3000440
İFBÖ5590Temel Fen Bilimleri KavramlarıZorunlu3000440
İFBÖ5591Bilgisayar Destekli Veri AnaliziZorunlu3000440
İFBÖ5592Fen Okuryazarlığının Uluslararası Sınavlarla ÖlçülmesiZorunlu3000440
SO5520Nicel Veri AnaliziZorunlu3000440
SO5530Nitel Veri AnaliziZorunlu3006440
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu40024440
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu40024440
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu40024440
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu40024440
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu40024440
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu40024440