Yüksek Lisans Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Temel İslam Bilimleri - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur. Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla, şu an adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiş olup halen Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans programı devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar “Temel İslam Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Diploması“ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili

İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan ve çok tanınan inceleme alanlarını, akademik düzeyde ele almayı ve öğretim konusu yapmayı amaçlayan bilim dallarından oluşmaktadır. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dinî bilgi üretebilmek için akademik bakışı ilke edinen araştırmalara büyük ihtiyaç vardır. Bölümümüz, bu ihtiyacı karşılamak ve evrensel bilim ilkelerini de göz önünde bulunduracak başarılı çalışmalar ortaya koymak üzere Tefsir, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagati olmak üzere sekiz anabilim dalında 5 profesör, 4 doçent, 8 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Temel İslam Bilimlerine ilişkin alanlarda “Bilim Uzmanı” unvanı ile görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve dil şartını sağlamaları koşuluyla ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Tel: +90 464 2141120-23/2035 Faks : +90 464 2141124 E-mail : abhackali@yahoo.com Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Firuzan YÜKSEL Tel: +90 464 2141121/2010 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aynur53_@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Fakültemizdeki öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri yaptıkları bilimsel çalışmalarla din bilimleri alanında yeni bilgilerin üretilmesi ve tartışılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Eğitim öğretim faaliyetleri panel, konferans ve seminerlerle desteklenmektedir. Bu amaçla fakültemizde konferans salonu kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme alışkanlığı kazanabilme.
3İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki kaynakları kullanma alışkanlığı elde edebilme.
4Temel İslam Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenebilme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere orta düzeyde sahip olabilme.
5Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
6Temel İslam Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama, çözümleme ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme.
7Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenebilme.
8Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili Yüksek Lisans düzeyinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme becerisi kazanabilme.
9Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi kazanabilme.
10Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemeyi öğrenebilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTİB01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000516
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000516
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTİB02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000516
TİB5010SeminerZorunlu0200516
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000516
Toplam7200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000516
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100516
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000516
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100516
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5210Dini Çoğulculuğun Felsefi TemelleriZorunlu3000516
FDB5280Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-lZorunlu3000516
FDB5300Dinlerarası İlişkilerZorunlu3000516
FDB5310Hristiyanlık Tarihi ve TeolojisiZorunlu3000516
FDB5330Din Psikolojisi'nin Temel ProblemleriZorunlu3000516
FDB5770Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-llZorunlu3000516
İTS5080Hz. Muhammed'in HayatıZorunlu3000516
TİB5020Fıkıh Usulü-IZorunlu3000516
TİB5030Temel Fıkıh Metinleri - IZorunlu3000516
TİB5040İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü-IZorunlu3000516
TİB5050İslam Hukukunda Külli KaidelerZorunlu3000516
TİB5060Mukayeseli Borçlar Hukuku(Genel Hükümler)Zorunlu3000516
TİB5070İslam Aile Hukuku - IZorunlu3000516
TİB5080Kelam Araştırmalarına GirişZorunlu3000516
TİB5090Klasik Kelam Kaynakları ve MetinleriZorunlu3000516
TİB5100Kelamda Bilgi ProblemiZorunlu3000516
TİB5110MaturidilikZorunlu3000516
TİB5120İslam Düşüncesinde MütezileZorunlu3000516
TİB5130Kelamda Yenilik ArayışlarıZorunlu3000516
TİB5140Hadis İlimleriZorunlu3000516
TİB5150Hadis Edebiyatı ve Özellikleri IZorunlu3000516
TİB5160Cerh -Ta 'dil İlmiZorunlu3000516
TİB5170Sünneti Anlamada YöntemZorunlu3000516
TİB5180Hadis Araştırmalarında UsulZorunlu3000516
TİB5190Mukayeseli Hadis Şerh Metinleri IZorunlu3000516
TİB5200Klasik Hadis Usulü Metinleri - IZorunlu3000516
TİB5210Batıda Hadis ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5220Tasavvuf LiteratürüZorunlu3000516
TİB5230Tasavvuf TerminolojisiZorunlu3000516
TİB5240Selçuklular Dönemi Tasavvuf HareketleriZorunlu3000516
TİB5250Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında UsulZorunlu3000516
TİB5260Temel İslam Kaynakları ve TasavvufZorunlu3000516
TİB5270Tasavvuf ve Mistik HareketlerZorunlu3000516
TİB5280Mezheplerin Doğuşunu Hazırlayan SebeplerZorunlu3000516
TİB5290Mezhepler Tarihi MetedolojisiZorunlu3000516
TİB5300Klasik Dönem İslam MezhepleriZorunlu3000516
TİB5310İslam Mezhepleri Tarihi KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5320Mezhepler Tarihi Klasik MetinleriZorunlu3000516
TİB5330Arap LügatçılığıZorunlu3000516
TİB5340Arapçadan Türkçeye TercümelerZorunlu3000516
TİB5350Arapçanın Türkçe Metinleri Anlamadaki ÖnemiZorunlu3000516
TİB5360Arapça Klasik MetinlerZorunlu3000516
TİB5370Arapça İrab TeknikleriZorunlu3000516
TİB5380Arapça Grameri -IZorunlu3000516
TİB5390Arapça -Türkçe Mukayeseli Gramer -IZorunlu3000516
TİB5400Arapça Modern MetinlerZorunlu3000516
TİB5410Tefsir Tarihi KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5420Kur'an TercümeleriZorunlu3000516
TİB5430Tefsir EkolleriZorunlu3000516
TİB5440Modern Dönem Tefsir ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5450Tefsirde İsrailiyyat SorunuZorunlu3000516
TİB5460 Kur'an KıssalarıZorunlu3000516
TİB5470Tefsirde Metodoloji SorunlarıZorunlu3000516
TİB5480Kuran'ı Yorumlama İlkeleriZorunlu3000516
TİB5520Fıkıh Usulü-IIZorunlu3000516
TİB5530Temel Fıkıh Metinleri IIZorunlu3000516
TİB5540İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü-IIZorunlu3000516
TİB5550Mukayeseli Eşya HukukuZorunlu3000516
TİB5560Hilaf İlmiZorunlu3000516
TİB5570Fıkıh Metinleri Tetkikinde YöntemZorunlu3000516
TİB5580Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000516
TİB5590İslam Aile Hukuku - IIZorunlu3000516
TİB5600Kelam Problemleri TarihiZorunlu3000516
TİB5610Gazzali Düşüncesi Zorunlu3000516
TİB5620EşarilikZorunlu3000516
TİB5630Peygamber TasavvurlarıZorunlu3000516
TİB5640İman -Ahlak İlişkisiZorunlu3000516
TİB5650Kelam -Tasavvuf İlişkisiZorunlu3000516
TİB5660Hadiste Sened ve Metin TenkidiZorunlu3000516
TİB5670Mevzu HadislerZorunlu3000516
TİB5680Hadis İlminde Sahabe ve Tabiunun YeriZorunlu3000516
TİB5690Hadis Edebiyatı ve Özellikleri -IIZorunlu3000516
TİB5700İslam Dünyasında Hadis Çalışmaları Zorunlu3000516
TİB5710Mukayeseli Hadis Şerh Metinleri IIZorunlu3000516
TİB5720Klasik Hadis Usulü Metinleri - IIZorunlu3000516
TİB5730Tasavvuf FelsefesiZorunlu3000516
TİB5740Oryantalizm ve TasavvufZorunlu3000516
TİB5750Osmanlı Dönemi Tasavvuf HareketleriZorunlu3000516
TİB5760Tasavvuf ve Diğer İslami İlimlerZorunlu3000516
TİB5770Tasavvuf MetinleriZorunlu3000516
TİB5780Günümüz Tasavvuf Akımları Zorunlu3000516
TİB5790Mukayeseli İslam MezhepleriZorunlu3000516
TİB5800İtikadi Mezheplere Ait Klasik MetinlerZorunlu3000516
TİB5810Tarihte ve Günümüzde İmamiyye ŞiasıZorunlu3000516
TİB5820Tarihte ve Günümüzde AlevilikZorunlu3000516
TİB5830Metinlerle Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu3000516
TİB5840Arapça Edebi SanatlarZorunlu3000516
TİB5850Arapçada Edebi MetinlerZorunlu3000516
TİB5860Türkçeden Arapçaya TercümelerZorunlu3000516
TİB5870Arapça Metin TahlilleriZorunlu3000516
TİB5880Arapça Klasik Metinler - IIZorunlu3000516
TİB5890Arap Edebiyatı TarihiZorunlu3000516
TİB5900Klasik Arap Grameri KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5910Arapça - Türkçe Mukayeseli Gramer - IIZorunlu3000516
TİB5920Yazma Eserler TerminolojisiZorunlu3000516
TİB5930Kur'an Tefsirinde Görülen İhtilaflarZorunlu3000516
TİB5940Vahiy Döneminde TefsirZorunlu3000516
TİB5950Ahkam TefsiriZorunlu3000516
TİB5960Kur'an İlimleriZorunlu3000516
TİB5970Cumhuriyet Dönemi Tefsir ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5980Kur'an TarihiZorunlu3000516
TİB5990Kur'an DiliZorunlu3000516
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5280Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-lZorunlu3000516
FDB5300Dinlerarası İlişkilerZorunlu3000516
FDB5310Hristiyanlık Tarihi ve TeolojisiZorunlu3000516
FDB5770Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-llZorunlu3000516
TİB5020Fıkıh Usulü-IZorunlu3000516
TİB5030Temel Fıkıh Metinleri - IZorunlu3000516
TİB5040İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü-IZorunlu3000516
TİB5050İslam Hukukunda Külli KaidelerZorunlu3000516
TİB5060Mukayeseli Borçlar Hukuku(Genel Hükümler)Zorunlu3000516
TİB5070İslam Aile Hukuku - IZorunlu3000516
TİB5080Kelam Araştırmalarına GirişZorunlu3000516
TİB5090Klasik Kelam Kaynakları ve MetinleriZorunlu3000516
TİB5100Kelamda Bilgi ProblemiZorunlu3000516
TİB5110MaturidilikZorunlu3000516
TİB5120İslam Düşüncesinde MütezileZorunlu3000516
TİB5130Kelamda Yenilik ArayışlarıZorunlu3000516
TİB5140Hadis İlimleriZorunlu3000516
TİB5150Hadis Edebiyatı ve Özellikleri IZorunlu3000516
TİB5160Cerh -Ta 'dil İlmiZorunlu3000516
TİB5170Sünneti Anlamada YöntemZorunlu3000516
TİB5180Hadis Araştırmalarında UsulZorunlu3000516
TİB5190Mukayeseli Hadis Şerh Metinleri IZorunlu3000516
TİB5200Klasik Hadis Usulü Metinleri - IZorunlu3000516
TİB5210Batıda Hadis ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5220Tasavvuf LiteratürüZorunlu3000516
TİB5230Tasavvuf TerminolojisiZorunlu3000516
TİB5240Selçuklular Dönemi Tasavvuf HareketleriZorunlu3000516
TİB5250Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında UsulZorunlu3000516
TİB5260Temel İslam Kaynakları ve TasavvufZorunlu3000516
TİB5270Tasavvuf ve Mistik HareketlerZorunlu3000516
TİB5280Mezheplerin Doğuşunu Hazırlayan SebeplerZorunlu3000516
TİB5290Mezhepler Tarihi MetedolojisiZorunlu3000516
TİB5300Klasik Dönem İslam MezhepleriZorunlu3000516
TİB5310İslam Mezhepleri Tarihi KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5320Mezhepler Tarihi Klasik MetinleriZorunlu3000516
TİB5330Arap LügatçılığıZorunlu3000516
TİB5340Arapçadan Türkçeye TercümelerZorunlu3000516
TİB5350Arapçanın Türkçe Metinleri Anlamadaki ÖnemiZorunlu3000516
TİB5360Arapça Klasik MetinlerZorunlu3000516
TİB5370Arapça İrab TeknikleriZorunlu3000516
TİB5380Arapça Grameri -IZorunlu3000516
TİB5390Arapça -Türkçe Mukayeseli Gramer -IZorunlu3000516
TİB5400Arapça Modern MetinlerZorunlu3000516
TİB5410Tefsir Tarihi KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5420Kur'an TercümeleriZorunlu3000516
TİB5430Tefsir EkolleriZorunlu3000516
TİB5440Modern Dönem Tefsir ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5450Tefsirde İsrailiyyat SorunuZorunlu3000516
TİB5460 Kur'an KıssalarıZorunlu3000516
TİB5470Tefsirde Metodoloji SorunlarıZorunlu3000516
TİB5480Kuran'ı Yorumlama İlkeleriZorunlu3000516
TİB5520Fıkıh Usulü-IIZorunlu3000516
TİB5521Fıkıh Usulü IIZorunlu3000516
TİB5530Temel Fıkıh Metinleri IIZorunlu3000516
TİB5540İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü-IIZorunlu3000516
TİB5550Mukayeseli Eşya HukukuZorunlu3000516
TİB5560Hilaf İlmiZorunlu3000516
TİB5570Fıkıh Metinleri Tetkikinde YöntemZorunlu3000516
TİB5580Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000516
TİB5590İslam Aile Hukuku - IIZorunlu3000516
TİB5600Kelam Problemleri TarihiZorunlu3000516
TİB5610Gazzali Düşüncesi Zorunlu3000516
TİB5620EşarilikZorunlu3000516
TİB5630Peygamber TasavvurlarıZorunlu3000516
TİB5640İman -Ahlak İlişkisiZorunlu3000516
TİB5650Kelam -Tasavvuf İlişkisiZorunlu3000516
TİB5660Hadiste Sened ve Metin TenkidiZorunlu3000516
TİB5670Mevzu HadislerZorunlu3000516
TİB5680Hadis İlminde Sahabe ve Tabiunun YeriZorunlu3000516
TİB5690Hadis Edebiyatı ve Özellikleri -IIZorunlu3000516
TİB5700İslam Dünyasında Hadis Çalışmaları Zorunlu3000516
TİB5710Mukayeseli Hadis Şerh Metinleri IIZorunlu3000516
TİB5720Klasik Hadis Usulü Metinleri - IIZorunlu3000516
TİB5730Tasavvuf FelsefesiZorunlu3000516
TİB5740Oryantalizm ve TasavvufZorunlu3000516
TİB5750Osmanlı Dönemi Tasavvuf HareketleriZorunlu3000516
TİB5760Tasavvuf ve Diğer İslami İlimlerZorunlu3000516
TİB5770Tasavvuf MetinleriZorunlu3000516
TİB5780Günümüz Tasavvuf Akımları Zorunlu3000516
TİB5790Mukayeseli İslam MezhepleriZorunlu3000516
TİB5800İtikadi Mezheplere Ait Klasik MetinlerZorunlu3000516
TİB5810Tarihte ve Günümüzde İmamiyye ŞiasıZorunlu3000516
TİB5820Tarihte ve Günümüzde AlevilikZorunlu3000516
TİB5830Metinlerle Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu3000516
TİB5840Arapça Edebi SanatlarZorunlu3000516
TİB5850Arapçada Edebi MetinlerZorunlu3000516
TİB5860Türkçeden Arapçaya TercümelerZorunlu3000516
TİB5870Arapça Metin TahlilleriZorunlu3000516
TİB5880Arapça Klasik Metinler - IIZorunlu3000516
TİB5890Arap Edebiyatı TarihiZorunlu3000516
TİB5900Klasik Arap Grameri KaynaklarıZorunlu3000516
TİB5910Arapça - Türkçe Mukayeseli Gramer - IIZorunlu3000516
TİB5920Yazma Eserler TerminolojisiZorunlu3000516
TİB5930Kur'an Tefsirinde Görülen İhtilaflarZorunlu3000516
TİB5940Vahiy Döneminde TefsirZorunlu3000516
TİB5950Ahkam TefsiriZorunlu3000516
TİB5960Kur'an İlimleriZorunlu3000516
TİB5970Cumhuriyet Dönemi Tefsir ÇalışmalarıZorunlu3000516
TİB5980Kur'an TarihiZorunlu3000516
TİB5990Kur'an DiliZorunlu3000516
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000516
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000516