Yüksek Lisans Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Su Ürünleri - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Su Ürünleri alanında yüksek lisans eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2003 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans derslerini ve Su Ürünleri ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ünvanını alırlar

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Su Ürünleri yüksek lisans programı, sucul ortamda bulunan cansız varlıklar ile yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda yetiştiricilik ve temel bilimlerin yanı sıra ekonomik öneme sahip sucul canlıların avlanması ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesi, kullanılan güncel tekniklerin uygulanması, sürdürülebilir balıkçılık için seçici av araçlarının geliştirilmesi ve balıkçılık yönetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yoluyla elde edilen ürünlerin işlenmesi konusunda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmesi ile ilgili araştırma programları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ (Dekan) Tel: +90 464 2233385/1406 Faks : +90 464 2234118 E-mail : selami.sasmaz@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ (Dekan Yrd.) Tel : +90 464 2233385/1409 Faks : +90 464 2234118 E-mail : goktug.dalgic@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki KURTOĞLU Tel: +90 464 2233385/1430 Faks : +90 464 2234118 E-mail : ilker.kurtoglu@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Uğur GÜNGÖR (Fakülte Sekr.) Tel: +90 464 2233385/1414 Faks : +90 464 2234118 E-mail : ugur.gungor@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 Profesör,5 Doçent,13 Yrd.Doç.Dr, 19 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 1 Okutman 7 İdari personel görev yapmaktadır. Bölümümüzde 7 sınıf, 1 bilgisayar laboratuarı ve internet odası, 2 öğrenci laboratuarı Ayrıca; Akuatik Toksikoloji Laboratuarı, Türkiye Balıkları Müzesi, Akvaryum Ünitesi, Balıkçılık Biyolojisi, Histoloji ve Yaş Tespiti Laboratuarı, İşleme ve Yem Teknolojisi Laboratuarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuarı, Su Kimyası Laboratuarı, Balık Hastalıkları Laboratuarı, İyidere Araştırma ve Uygulama Merkezi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Fakültemizin kullanımına ait 12 m. uzunluğunda R/V RİZESUAR isimli araştırma teknemiz mevcuttur.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Mühendisliği alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme, bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi ve teoriler üretebilme
3Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme
4Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme
6Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
7Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECSUR01Seçmeli Ders Grubu01Seçmeli30024443
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006443
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECSUR02Seçmeli Ders Grubu02Seçmeli30018443
SUR5001SeminerZorunlu0206443
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006443
Toplam72030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006443
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024443
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006443
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu01024443
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5023Moleküler Biyolojide Kullanılan TekniklerZorunlu3000443
BYL5031Taksonomik Zoolojinin Prensip ve MetotlarıZorunlu3000443
KMY5313Sıvı Kromatografisinde Modern Yöntemler Zorunlu3000443
SUR5010Hg ve Pb Bileşikleri KimyasıZorunlu3000443
SUR5012Sularda Kimyasal KirleticilerZorunlu3000443
SUR5021Göl ve Baraj Göllerinin BalıklandırılmasıZorunlu3006443
SUR5022Türkiye İçsularıZorunlu3006443
SUR5023Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları Zorunlu3006443
SUR5024Nehir Ağızlarının EkolojisiZorunlu3006443
SUR5025Türkiyenin Endemik BalıklarıZorunlu3000443
SUR5026Balıklarda Renk ve DesenZorunlu3000443
SUR5031Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5032Eklembacaklılar AvcılığıZorunlu3006443
SUR5033Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiZorunlu3006443
SUR5034Kabuklu Su Ürünleri AvcılığıZorunlu3006443
SUR5041Balıkçılık OşinografisiZorunlu3000443
SUR5042Akuatik ToksilojiZorunlu3000443
SUR5043İçsular BiyolojisiZorunlu3000443
SUR5044Su Kalitesi YöntemiZorunlu3000443
SUR5045Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma MetodlarıZorunlu3006443
SUR5046Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000443
SUR5047Su Kirliliği Kontrol PrensipleriZorunlu3000443
SUR5048Deniz KirliliğiZorunlu3000443
SUR5049Ötrofikasyon ve KontrolüZorunlu3000443
SUR5050Türkiye Denizleri OşinografisiZorunlu3000443
SUR5052Sucul Organizmalarda Ağır Metal MetabolizmasıZorunlu3000443
SUR5061Balıkçılıkta Hedefdışı Av SorunuZorunlu3006443
SUR5062Balık Göçleri ve Balıkçılığa EtkisiZorunlu3006443
SUR5063Pelajik Balık Stokları TespitZorunlu3006443
SUR5064Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik ÇalışmalarZorunlu3006443
SUR5065Sucul Canlılarda Yaş Tayın MetotlarıZorunlu3006443
SUR5066Balıkçılıkta İstatistiki UygulamalarZorunlu3006443
SUR5071Akuakültürde Klinik FermakolojiZorunlu3006443
SUR5072Kabuklu HastalıklarıZorunlu3000443
SUR5073Bakteriyel Balık HastalıklarıZorunlu3006443
SUR5074Mantar Balık HastalıklarıZorunlu3006443
SUR5075Balık Aşıları ve Aşılama YöntemleriZorunlu3006443
SUR5076Balıklarda Paraziter HastalıklarZorunlu3006443
SUR5077Balıklarda İmmunolojik TekniklerZorunlu3000443
SUR5078Viral Balık HastalıklarıZorunlu3006443
SUR5081Kafeslerde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3006443
SUR5082Balık Gametlerinin MuhafazasıZorunlu3000443
SUR5083Kalkan Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3006443
SUR5084Damızlık Yönetimi ve UygulamalarıZorunlu3000443
SUR5085İleri Balık IslahıZorunlu3006443
SUR5086Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde BiyoteknolojiZorunlu3000443
SUR5091Yapay Resif UygulamalarıZorunlu3000443
SUR5092Sualtı AraştırmalarıZorunlu3000443
SUR5093Kriptobentik Deniz BalıklarıZorunlu3000443
SUR5094Deniz Koruma AlanlarıZorunlu3000443
SUR5095Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve KorunmasıZorunlu3006443
SUR5096Kıyısal EkolojiZorunlu3006443
SUR5101Bazı Sucul Omurgasızların Üreme BiyolojileriZorunlu3006443
SUR5102Deniz Balıklarının Üreme BiyolojisiZorunlu3000443
SUR5103Bentik Canlıların EkolojisiZorunlu3006443
SUR5104Fouling ve Boring OrganizmalarZorunlu3006443
SUR5105Deniz BiyolojisiZorunlu3006443
SUR5106Sucul Ortamlardaki İndikatör TürlerZorunlu3006443
SUR5108Tehlikeli ve Zehirli Deniz CanlılarıZorunlu3006443
SUR5111Larval Aşamada BeslenmeZorunlu3000443
SUR5112Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme MetodlarıZorunlu3006443
SUR5113Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar TeknikleriZorunlu3000443
SUR5114Balık Beslemede Besin Maddeleri ve SindirimZorunlu3006443
SUR5115Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve SindirimZorunlu3000443
SUR5116Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama YöntemleriZorunlu3000443
SUR5121Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5122Mersin Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5123Balık RefahıZorunlu3006443
SUR5124Yayın Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5125Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim YöntemleriZorunlu3000443
SUR5126Tilapia YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5127Organik Su Ürünleri YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5131Çevirme Av Araçları TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5132Açık Deniz BalıkçılığıZorunlu3006443
SUR5133Uzatma Ağları BalıkçılığıZorunlu3006443
SUR5134Trol Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5141Balıklarda Beslenme DinamiğiZorunlu3000443
SUR5142Balıklarda Mide İçeriği Analiz YöntemleriZorunlu3006443
SUR5143Planktivor Türlerde BeslenmeZorunlu3000443
SUR5144Biyolojide İstatistiksel YorumlarZorunlu3006443
SUR5145Beslenme FizyolojisiZorunlu3006443
SUR5146Denizel Canlılarda KanibalizmZorunlu3006443
SUR5151Karadeniz Ekonomik Balıkları ve BalıkçılığıZorunlu3006443
SUR5152Kıyı Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000443
SUR5153Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar KullanımıZorunlu3006443
SUR5154Balıkçılıkta Kaynak YönetimiZorunlu3000443
SUR5155İçsularda Av Araçları ve Avlama TeknolojisiZorunlu3000443
SUR5156Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme MetotlarıZorunlu3000443
SUR5157Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum TeknikleriZorunlu3006443
SUR5161DNA Belirteç TeknolojileriZorunlu3006443
SUR5162Genomik BiyoinformatikZorunlu3006443
SUR5163Populasyon GenetiğiZorunlu3000443
SUR5164Filogenetik SistematikZorunlu3006443
SUR5165ZoocoğrafyaZorunlu0000443
SUR5166Moleküler Tekniklere GirişZorunlu0000443
SUR5171Su Ürünlerinin PaketlenmesiZorunlu3006443
SUR5172Su ürünlerinde Minimal İşleme TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5173Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz MetotlarıZorunlu3006443
SUR5174Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesiZorunlu3006443
SUR5175Su Ürünlerinde Gıda Kontrol SistemleriZorunlu3000443
SUR5176Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve EkipmanlarZorunlu3000443
SUR5181Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan ParazitlerZorunlu3006443
SUR5182Biyokimyasala Analiz MetotlarıZorunlu3006443
SUR5183Balıklarda HistopatolojiZorunlu3006443
SUR5184Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme MetotlarıZorunlu3000443
SUR5185Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki EtkileşimZorunlu3000443
SUR5191Besin Zincirinde Enerji AkışıZorunlu3000443
SUR5192Akuatik Primer ProdüktiviteZorunlu3006443
SUR5193Birincil Üretim ModelleriZorunlu3006443
SUR5194Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma YöntemleriZorunlu3006443
SUR5195Fitoplankton Ekolojisi ve DinamiğiZorunlu3006443
SUR5196Denizel Toksik MikroalglerZorunlu3000443
SUR5197Biyolojik OşinografiZorunlu3006443
SUR5198Karadeniz OşinografisiZorunlu3000443
SUR5201Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların BiyokimyasıZorunlu3000443
SUR5202Protein TeknolojisiZorunlu3000443
SUR5203Mutasyonlar İle Enzimlerin GeliştirilmesiZorunlu3000443
SUR5204Yeni Enzim Kaynağı Olarak EkstremofillerZorunlu3000443
SUR5205Gen Klonlama ve ManipulasyonZorunlu0000443
SUR5206Denizel Mikrobiyal EnzimlerZorunlu0000443
SUR5212Deniz Balıklarında Larval ProblemlerZorunlu3000443
SUR5213Denizcilik KimyasıZorunlu3000443
SUR5214Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve YöntemleriZorunlu3000443
SUR5215Balast Suyu YönetimiZorunlu3000443
SUR5216Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleriZorunlu3000443
SUR5217Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL KonvaksiyonuZorunlu3000443
SUR5221Liman İşletmeciliğiZorunlu3000443
SUR5222Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000443
SUR5223Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk AnaliziZorunlu3000443
SUR5224Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3000443
SUR5225Denizcilik EkonomisiZorunlu3000443
SUR5226Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu3000443
SUR5231Su Ürünlerinin Depolanması ve TransferiZorunlu3006443
SUR5232Su Ürünlerinde Biyokimyasal DeğişimlerZorunlu3006443
SUR5234Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve ÖnlenmesiZorunlu3000443
SUR5235Gıda Kontaminatları ve ÖnlenmesiZorunlu3000443
SUR5236İyi Laboratuar Uygulamaları ve GüvenlikZorunlu3000443
SUR5241Fiziksel Oşinografide KavramlarZorunlu3000443
SUR5242Akuatik Ekolojide Çalışma YöntemleriZorunlu3000443
SUR5243Denizel Mikrobiyal EkolojiZorunlu3000443
SUR5244Pelajik Besin Ağına GirişZorunlu3000443
SUR5245Zooplankton Ekolojisi ve SüreçleriZorunlu3000443
SUR5246Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal EkolojiZorunlu3000443
SUR5247Denizel Mikroplankton EkolojisiZorunlu3000443
SUR5248Deniz Çöpleri ve Çevresel EtkileriZorunlu3006443
SUR5252Biyotest ve UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5253Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide KullanılmasıZorunlu3000443
SUR5254Sucul NanotoksikolojiZorunlu3000443
SUR5261Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5262Balık HematolojisiZorunlu3000443
SUR5263Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Polikültür UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5271Su Kalitesi ve Analiz YöntemleriZorunlu3000443
SUR5272Sucul Ortamlarda Antimikrobiyal DirençZorunlu3006443
SUR5273Su MikrobiyolojisiZorunlu3006443
SUR5274Kirleticilerin Kaynakları, Etkileri ve KontrolüZorunlu3006443
SUR5275Su Ürünlerinde Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç ProblemleriZorunlu3006443
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006443
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006443
Seçmeli Ders Grubu02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYL5010Biyoinformatik AnalizlerZorunlu3000443
SUR5010Hg ve Pb Bileşikleri KimyasıZorunlu3000443
SUR5012Sularda Kimyasal KirleticilerZorunlu3000443
SUR5021Göl ve Baraj Göllerinin BalıklandırılmasıZorunlu3006443
SUR5022Türkiye İçsularıZorunlu3006443
SUR5023Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları Zorunlu3000443
SUR5024Nehir Ağızlarının EkolojisiZorunlu3006443
SUR5025Türkiyenin Endemik BalıklarıZorunlu3000443
SUR5026Balıklarda Renk ve DesenZorunlu3000443
SUR5031Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5032Eklembacaklılar AvcılığıZorunlu3006443
SUR5033Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiZorunlu3006443
SUR5034Kabuklu Su Ürünleri AvcılığıZorunlu3006443
SUR5041Balıkçılık OşinografisiZorunlu3000443
SUR5042Akuatik ToksilojiZorunlu3000443
SUR5043İçsular BiyolojisiZorunlu3000443
SUR5044Su Kalitesi YöntemiZorunlu3000443
SUR5045Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma MetodlarıZorunlu3006443
SUR5046Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere EtkileriZorunlu3000443
SUR5047Su Kirliliği Kontrol PrensipleriZorunlu3000443
SUR5048Deniz KirliliğiZorunlu3000443
SUR5049Ötrofikasyon ve KontrolüZorunlu3000443
SUR5050Türkiye Denizleri OşinografisiZorunlu3000443
SUR5052Sucul Organizmalarda Ağır Metal MetabolizmasıZorunlu3000443
SUR5061Balıkçılıkta Hedefdışı Av SorunuZorunlu3006443
SUR5062Balık Göçleri ve Balıkçılığa EtkisiZorunlu3006443
SUR5063Pelajik Balık Stokları TespitZorunlu3006443
SUR5064Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik ÇalışmalarZorunlu3006443
SUR5065Sucul Canlılarda Yaş Tayın MetotlarıZorunlu3006443
SUR5066Balıkçılıkta İstatistiki UygulamalarZorunlu3006443
SUR5071Akuakültürde Klinik FermakolojiZorunlu3006443
SUR5072Kabuklu HastalıklarıZorunlu3000443
SUR5073Bakteriyel Balık HastalıklarıZorunlu3006443
SUR5074Mantar Balık HastalıklarıZorunlu3006443
SUR5075Balık Aşıları ve Aşılama YöntemleriZorunlu3006443
SUR5076Balıklarda Paraziter HastalıklarZorunlu3006443
SUR5077Balıklarda İmmunolojik TekniklerZorunlu3000443
SUR5078Viral Balık HastalıklarıZorunlu3000443
SUR5081Kafeslerde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5082Balık Gametlerinin MuhafazasıZorunlu3006443
SUR5083Kalkan Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5084Damızlık Yönetimi ve UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5085İleri Balık IslahıZorunlu3000443
SUR5086Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde BiyoteknolojiZorunlu3006443
SUR5091Yapay Resif UygulamalarıZorunlu3000443
SUR5092Sualtı AraştırmalarıZorunlu3000443
SUR5093Kriptobentik Deniz BalıklarıZorunlu3000443
SUR5094Deniz Koruma AlanlarıZorunlu3000443
SUR5095Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve KorunmasıZorunlu3006443
SUR5096Kıyısal EkolojiZorunlu3006443
SUR5101Bazı Sucul Omurgasızların Üreme BiyolojileriZorunlu3006443
SUR5102Deniz Balıklarının Üreme BiyolojisiZorunlu3006443
SUR5103Bentik Canlıların EkolojisiZorunlu3006443
SUR5104Fouling ve Boring OrganizmalarZorunlu3000443
SUR5105Deniz BiyolojisiZorunlu3006443
SUR5106Sucul Ortamlardaki İndikatör TürlerZorunlu3006443
SUR5108Tehlikeli ve Zehirli Deniz CanlılarıZorunlu3006443
SUR5111Larval Aşamada BeslenmeZorunlu3006443
SUR5112Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme MetodlarıZorunlu3000443
SUR5113Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar TeknikleriZorunlu3000443
SUR5114Balık Beslemede Besin Maddeleri ve SindirimZorunlu3000443
SUR5115Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve SindirimZorunlu3000443
SUR5116Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama YöntemleriZorunlu3006443
SUR5121Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5122Mersin Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5123Balık RefahıZorunlu3006443
SUR5124Yayın Balığı YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5125Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim YöntemleriZorunlu3000443
SUR5126Tilapia YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5127Organik Su Ürünleri YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5131Çevirme Av Araçları TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5132Açık Deniz BalıkçılığıZorunlu3006443
SUR5133Uzatma Ağları BalıkçılığıZorunlu3006443
SUR5134Trol Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5141Balıklarda Beslenme DinamiğiZorunlu3006443
SUR5142Balıklarda Mide İçeriği Analiz YöntemleriZorunlu3000443
SUR5143Planktivor Türlerde BeslenmeZorunlu3006443
SUR5144Biyolojide İstatistiksel YorumlarZorunlu3000443
SUR5145Beslenme FizyolojisiZorunlu3000443
SUR5146Denizel Canlılarda KanibalizmZorunlu3006443
SUR5151Karadeniz Ekonomik Balıkları ve BalıkçılığıZorunlu3000443
SUR5152Kıyı Balıkçılığı TeknolojisiZorunlu3000443
SUR5153Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar KullanımıZorunlu3006443
SUR5154Balıkçılıkta Kaynak YönetimiZorunlu3006443
SUR5155İçsularda Av Araçları ve Avlama TeknolojisiZorunlu3000443
SUR5156Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme MetotlarıZorunlu3006443
SUR5157Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum TeknikleriZorunlu3000443
SUR5161DNA Belirteç TeknolojileriZorunlu3000443
SUR5162Genomik BiyoinformatikZorunlu3000443
SUR5163Populasyon GenetiğiZorunlu3006443
SUR5164Filogenetik SistematikZorunlu3006443
SUR5165ZoocoğrafyaZorunlu0006443
SUR5166Moleküler Tekniklere GirişZorunlu0000443
SUR5171Su Ürünlerinin PaketlenmesiZorunlu3006443
SUR5172Su ürünlerinde Minimal İşleme TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5173Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz MetotlarıZorunlu3006443
SUR5174Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesiZorunlu3006443
SUR5175Su Ürünlerinde Gıda Kontrol SistemleriZorunlu3000443
SUR5176Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve EkipmanlarZorunlu3000443
SUR5181Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan ParazitlerZorunlu3000443
SUR5182Biyokimyasala Analiz MetotlarıZorunlu3000443
SUR5183Balıklarda HistopatolojiZorunlu3000443
SUR5184Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme MetotlarıZorunlu3006443
SUR5185Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki EtkileşimZorunlu3006443
SUR5191Besin Zincirinde Enerji AkışıZorunlu3000443
SUR5192Akuatik Primer ProdüktiviteZorunlu3000443
SUR5193Birincil Üretim ModelleriZorunlu3000443
SUR5194Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma YöntemleriZorunlu3000443
SUR5195Fitoplankton Ekolojisi ve DinamiğiZorunlu3006443
SUR5196Denizel Toksik MikroalglerZorunlu3000443
SUR5197Biyolojik OşinografiZorunlu3000443
SUR5198Karadeniz OşinografisiZorunlu3000443
SUR5201Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların BiyokimyasıZorunlu3000443
SUR5202Protein TeknolojisiZorunlu3006443
SUR5203Mutasyonlar İle Enzimlerin GeliştirilmesiZorunlu3000443
SUR5204Yeni Enzim Kaynağı Olarak EkstremofillerZorunlu3006443
SUR5205Gen Klonlama ve ManipulasyonZorunlu0000443
SUR5206Denizel Mikrobiyal EnzimlerZorunlu0000443
SUR5212Deniz Balıklarında Larval ProblemlerZorunlu3000443
SUR5213Denizcilik KimyasıZorunlu3000443
SUR5214Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve YöntemleriZorunlu3000443
SUR5215Balast Suyu YönetimiZorunlu3000443
SUR5216Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleriZorunlu3000443
SUR5217Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL KonvaksiyonuZorunlu3000443
SUR5221Liman İşletmeciliğiZorunlu3000443
SUR5222Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000443
SUR5223Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk AnaliziZorunlu3000443
SUR5224Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3000443
SUR5225Denizcilik EkonomisiZorunlu3000443
SUR5226Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu3000443
SUR5231Su Ürünlerinin Depolanması ve TransferiZorunlu3000443
SUR5232Su Ürünlerinde Biyokimyasal DeğişimlerZorunlu3000443
SUR5234Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve ÖnlenmesiZorunlu3000443
SUR5235Gıda Kontaminatları ve ÖnlenmesiZorunlu3000443
SUR5236İyi Laboratuar Uygulamaları ve GüvenlikZorunlu3000443
SUR5241Fiziksel Oşinografide KavramlarZorunlu3000443
SUR5242Akuatik Ekolojide Çalışma YöntemleriZorunlu3000443
SUR5243Denizel Mikrobiyal EkolojiZorunlu3000443
SUR5244Pelajik Besin Ağına GirişZorunlu3000443
SUR5245Zooplankton Ekolojisi ve SüreçleriZorunlu3000443
SUR5246Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal EkolojiZorunlu3000443
SUR5247Denizel Mikroplankton EkolojisiZorunlu3000443
SUR5248Deniz Çöpleri ve Çevresel EtkileriZorunlu3000443
SUR5252Biyotest ve UygulamalarıZorunlu3000443
SUR5253Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide KullanılmasıZorunlu3000443
SUR5254Sucul NanotoksikolojiZorunlu3000443
SUR5261Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin YetiştiriciliğiZorunlu3000443
SUR5262Balık HematolojisiZorunlu3000443
SUR5263Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Polikültür UygulamalarıZorunlu3006443
SUR5271Su Kalitesi ve Analiz YöntemleriZorunlu3000443
SUR5272Sucul Ortamlarda Antimikrobiyal DirençZorunlu3006443
SUR5273Su MikrobiyolojisiZorunlu3006443
SUR5274Kirleticilerin Kaynakları, Etkileri ve KontrolüZorunlu3006443
SUR5275Su Ürünlerinde Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç ProblemleriZorunlu3006443
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006443
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006443
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006443
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006443
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006443
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006443