Geri
HEM219 - Hemşirelik Tarihi ve Etik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM219Hemşirelik Tarihi ve EtikZorunlu232.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Tıbbın miraslarından biri olan hemşirelik biliminin tarihsel gelişimini, felsefesini, ahlaki değer ve etik ilkelerini benimsemek, geçmişte ve günümüzdeki rol kavramındaki değişimlerle çağdaş hemşirelik anlayışını hemşirelik yasası, yönetmelik ve yönerge çerçevesinde hemşireliğin görev, yetki ve sorumluluklarını, tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, hasta haklarını, hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası kurumları ve bunların topluma hemşireliğe sağladığı katkıların algılanmasını amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nuray DEMİRCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Şentürk, SE. 2011. Hemşirelik Tarihi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.2.Aydın, E. 2006. Dünya ve Türk Tıp Tarihi. Güneş Kitabevi, Ankara.3.Bayat, AH. 2003. Tıp Tarihi. Sade Matbaa, İzmir. 4.Üstün, Ç. 2002. Tıp Etiği Kavramlarına Giriş. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, No:154, İzmir.5.Erdemir, A, Oğuz, Y, Elçioğlu, Ö, Doğan, H. 2001. Klinik Etik, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.6.Namal, A, Öncel, Ö.2006. Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.7.Namal, A. 2000. Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.8.Erdemir, A, Öncel, Ö, Aksoy, Ş.2003. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.9.Akça Ay, F.2011. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.İlave Kaynaklar:10.Üstün, Ç., Demirci, N. 2011. Etik Yönden Yeni Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelerin Sorumluluğu. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, 3(25):7-1011.Hakeri, H. 2012. Tıp Hukuku. 2. Bölüm Tıp Hukukunun Temel Kavramları, 4. Güncellenmiş Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelikte etik, deontoloji ve ahlak kavramları, meslek saygısı ve görgü kuralları, etik ilkeler, hemşireliğin tanımı, amaçları ve felsefesi, hemşirelikte profesyonellik, dünya’da ve Türkiye’de hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumu, hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları, tıbbi ekip üyeleri ve bu ekipte hemşirenin rolü, hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, tedaviye yönelik çağdaş girişimler ve etik, etik ikilemler, hasta hakları, hemşirelikte hasta haklarının önemi, hemşirelik ile ilgili yasa ve yönetmelikler, hemşirelikte kayıtların önemi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
12031-Pre-historik dönemden itibaren günümüze kadar olan süreçte hasta bakımı ve hemşireliğin tarihsel gelişimini açıklayabilmeli.
12032-Hemşirelik mesleğini tanımlayabilme, hemşireliğin etik ilkelerini kavrayabilme ve etik ikilemleri çözebilmeli.
12033-Dünyada ve Türkiye’de hemşireliğin gelişiminde rol oynayan etkenleri açıklayabilmeli.
12034-Tıbbi ekip içerisinde hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilmeli.
12035-Hemşirenin fonksiyonlarını, rollerini kavrayabilmeli.
12036-Tıbbın ve hemşirelik mesleğinin etik ilkelerini anlayabilmeli, benimseyebilmeli ve bu temel ilkeleri uygulamaya koyabilmeli.
12037-Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olabilmeli.
12038-Etik karar vermeyi kavrayabilmeli.
12039-Hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütleri kavrayabilmeli.
12040-Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, malpraktis, ötanazi, hasta hakları ile ilgili etik yaklaşımları tanımlayabilmeli.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dersin tanımı ve amaçlarının açıklanması.
2-Tıbbın tarihsel mirası (hekimlik, hemşirelik ve diğer paramedikal gruplar). Dünyada hasta bakımı ve hemşireliğin tarihsel gelişimi. Hemşirelikte dinsel etkiler. Ünlü Türk hekimlerinden bazıları.
3-Orta Çağ dönemi hasta bakımı. Orta Çağ sonrası tıp ve hasta bakımı. Rönesans dönemi. Hemşirelikte karanlık günler.
4-Dünya’da ve Türkiye’de çağdaş dönemin hemşireliği ve 19. yüzyılda Hemşirelik Çalışmaları. İlk hemşire okulları.
5-Florence Nightingale ve Modern Hemşirelik. Kırım Savaşı. Florence Nightingale’in hayatı ve kişiliği. Florence Nightingale’in İngiltere’ye dönüşü ve modern hemşirelik mesleğinin kuruluşu. Nightingale ve hemşirelik öğretimi.
6-Büyük bilimciler ve hemşirelik mesleği ile ilgili çalışmaları.Beş kıtada hemşirelik ve gelişimi
7-Türkiye’de hemşirelik, hemşirelik eğitimi ve gelişimi. Hemşirelik ve hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar.
8-ARA SINAV
9-Etik Nedir? Ahlak Nedir? Hukuk Nedir? Değer Nedir? Bu Kavramların birbirleriyle ve hemşirelik bilimiyle ilişkisi. Hemşirelikte Etik/Deontoloji Hemşirelik Felsefesi.
10-Tıp Etiğine Giriş ve Tıp Etiği İlkeleri. Hemşirelikte Etik İlkeler.
11-Bilgilendirilmiş (Aydınlatılmış) onam kavramının etik ve hukuki açıdan önemi. Örnekler üzerinden değerlendirme.
12-Dünya’da ve Türkiye’de Hemşirelik İçin Yazılan ve Uygulanan Yemin Metinleri ve Taahhütnamelerin Etiksel Bakış Açısıyla İncelenmesi.
13-Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Boyunca Uygulanan Hemşirelik Kanunu, Yönetmelik ve Yönergelerin Etiksel Değerlendirilmesi (Örnek Makale Üzerinde Sunuş)
14-Hasta Hakları ve Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar. Hasta Haklarına Etiksel Bakış. Örnekler üzerinden Etik İkilem Çözümleri
15-Malpraktis ve Ötanazi kavramlarının etiksel ve hukuki açıdan değerlendirilmesi.
16-DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ15555
ÖÇ25555
ÖÇ355555
ÖÇ4555555
ÖÇ55555555
ÖÇ655555
ÖÇ755555
ÖÇ8555555
ÖÇ955555
ÖÇ1055555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek