Geri
ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu122.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İbrahim YAHŞİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010.Çapa, M., Çiçek, R. 2006; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Eser ofset, Trabzonİlave Kaynak(lar)Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2009 OKUMA TAVSİYESİÇelebi, M. 2007; Türk inkılap tarihi ,Özal matbaası, İzmir

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Atatürk inkılâpları, * Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası* Atatürk İlkeleri * 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
40632-Atatürk İnkılâpları’nı kavrayabilme
40633-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nı kavrayabilme
40634-Atatürk İlkeleri’ni daha iyi kavrayabilme
40635-İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)
2-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü
3-Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları
4-1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci
5-Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler
6-İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı
7-Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı)
8-ARA SINAV
9-Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler
10-Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)
11-Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi
12-1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler (1961 Anayasası, Adalet Partisi İktidarı, 12 Mart 1971 muhtırası, koalisyon yılları, sağ-sol çatışması)
13-12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, Anap iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri)
14-1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, komşularla münasebetler)
15-Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı (Osmanlı yönetiminde Ermeniler, Ermeni isyanları, tehcir uygulaması, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler, Asala ve Ermeni terörü, Ermeni diasporası karşısında Türkiye Cumhuriyetinin faaliyetleri
16-YARI YIL SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
Okuma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek