Geri
PEM304 - Kırsal Peyzaj Planlama
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PEM304Kırsal Peyzaj PlanlamaZorunlu362.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Planlama, peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlamanın temel ilkeleri ile planlama yöntemlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Peyzaj, kırsal peyzaj, planlama ve kırsal peyzaj planlama kavramları, alan kullanım planlanması, kırsal kalkınma, sürdürülebilir planlama, ekolojik planlama, planlama çalışmaları için fiziksel ve sosyo-kültürel-ekonomik etmenlere ilişkin veri toplanması, analizi, değerlendirilmesi, doğal peyzajların bakımı, onarımı ve korunması, CBS’nin planlamada kullanımı, kırsal peyzajın ulusal, bölgesel ve seçilmiş alana ilişkin sorunlarının saptanması ve bu sorunlara yönelik çözümlerin belirlenmesi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Peyzajın tanımlanması ve sınıflandırılması, planlama kavramının tanımlanması, planlamaya etki eden fiziksel etmenler, CBS ortamında verilerin değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olurlar.
2-Planlamaya etki eden sosyo-kültürel etmenler ile enerji etkin planlama, permakültür, ekotarım, ekoturizm, kentsel tarım, sürdürülebilir alan kullanım planlaması kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olurlar.
3- Kırsal peyzaj planlamanın tanımı, kırsal planlama çalışmaları ve değerlendirme yöntemleri konularında bilgi sahibi olurlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Kırsal Peyzaj Planlama Dersi’ne Giriş: Dersin içeriğinin açıklanması, kaynakların tanıtımı, ders kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verilmesi ve öğrencilerin beklentilerine ilişkin tartışma olanağının sunulması.
2-Peyzajın tanımlanması ve sınıflandırılması, planlama kavramının tanımlanması, planlamaya etki eden fiziksel etmenlerin açıklanması, CBS ve uzaktan algılamanın peyzaj planlamada kullanımı konusunda bilgi verilmesi.
3-Planlamaya etki eden sosyo-kültürel etmenlerin açıklanması. Enerji etkin planlama, permakültür, ekotarım, ekoturizm, kentsel tarım, sürdürülebilir alan kullanım planlaması kavramlarına ilişkin bilgi verilmesi.
4-Kırsal peyzaj planlamanın tanımı, kırsal planlama çalışmaları ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması.
5-Kırsal peyzaj sörveyinde fiziksel/doğal analiz konusunda bilgi verilmesi, kırsal peyzaj planlama, kırsal kalkınma ve çalışma alanı ile ilgili toplanan literatür bilgilerinin değerlendirilmesi ve tartışılması.
6-Kırsal peyzaj sörveyinde sosyo-kültürel analiz konusunda bilgi verilmesi, alana ilişkin literatür çalışmalarının değerlendirilmesi, sunulması. Seçilen alana ait yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi.
7-Kırsal kalkınma kavramının ve kapsamının açıklanması, ulusal kırsal kalkınma politika ve çalışmalarının açıklanması.
8-Ara Sınav
9-Uluslararası kırsal kalkınma politika ve çalışmalarının açıklanması, anket ve hızlı/katılımcı kırsal değerlendirme çalışmaları için hazırlık yapılması.
10-Arazi çalışması.
11-Kırsal planlamaya ilişkin yasal mevzuatın incelenmesi, elde edilen sonuçların plana aktarılması.
12-Kırsal peyzaj ve korunan alanlar, biyolojik çeşitlilik, biyotop haritalama, ekolojik risk analizi kavramlarına ilişkin bilgi verilmesi.
13-Kırsal peyzaj planlama kapsamında olan ilgili diğer ders içeriklerinin açıklanması: Rekreasyonel planlama, doğal peyzajın bakımı, onarımı ve korunması, karayolu peyzaj planlama, peyzaj yönetimi ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi.
14-Çalışma alanındaki kırsal peyzaj planlama ve kırsal kalkınmaya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması, yapılan çalışmaların sunulması ve değerlendirilmesi.
15-Genel değerlendirme
16-Dönem sonu sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım2816
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ12432343433442344
ÖÇ22432323433442244
ÖÇ32443344433442244
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek