Geri
SUR208 - Su Kalitesi ve Kontrolü
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR208Su Kalitesi ve KontrolüZorunlu240.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hem akuakültür sektöründe hem de insanın çevresinde Su kalitesinin değişimlerinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili öğrencide bir farkındalık yaratmak ve kontrolüne yönelik olarak öğrencinin deney ve bilgi seviyesini yükseltmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent VEREP

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Göksu, Z.L. Su Kirliliği Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:7.2.Egemen, Ö., 2006, Su Kalitesi, Ege Üniv.Basımevi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, VI.Baskı,150 s.3.Akyurt, İ. ve Ayık, Ö., Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No:143.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan araç, gereç ve analiz yöntemlerinin her bir önemli parametreye göre uygulamalı olarak verilmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarının amaca yönelik standartlarla değerlendirilmesi öğretilmektedir.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin canlı ve cansız çevrede yaratabileceği değişimleri kavrayabilme
2-Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri kapsamında su kalitesi kavramını tanıyabilme becerisi kazanma
3-Sucul çevrede nutrient konsantrasyonlarındaki değişimleri yorumlayabilme becerisi edinme
4-Triangular diyagramları ve anyon, katyon konsantrasyonlarını kullanarak su kaynaklarını ayırt edebilme
5-Su kütlelerinin su kalitesini belirlemek amacıyla kıta içi su kalite standartları, deniz suyu standartları, ötrofikasyon kontrolü standartları ve biotik indeksleri kullanabilme
6-Su ürünleri yetiştiriciliğinde içsularda ve deniz üretiminde gereksinim duyulan fizikokimyasal su kalite parametrelerinin analiz, tespit ve kontrol edebilme becerisi
7-Akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde fizikokimyasal su kalite değerlerin pratik değerlendirmesi ve kontrol becerisi kazanabilme
8-Su kalitesinin farklı amaçlı kullanımlarda (içme suyu, akuakültür ve çevresel kontrol) kontrol altında tutabilme becerisi edinme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Su kalitesi kavramına giriş, fiziksel, kimyasal ve biyolojik manada su kalitesi parametrelerinin tanıtımıSu Kimyası laboratuarınla çalışma kuralları ve dikkat edilecek hususlar
2-Fizikokimyasal su kalite parametreleri; sıcaklık, elektriksel iletkenlik, turbidite, bulanıklık, seki diski mesafesi, TDS, tuzluluk ve pH tanıtımı ve analiz yöntemleriLaboratuvarda kullanılan alet ve cihazlar, Çözelti hazırlama ve birimler
3-Fizikokimyasal su kalite parametreleri; sertlik, alkalinite, asiditenin tanıtımı ve analiz yöntemleriElektrometrik yöntemler; su sıcaklığı, iletkenlik ve pH gibi parametrelerin ölçümü
4-Fizikokimyasal su kalite parametrelerinden Çözünmüş oksijen, BOI5, KOI, Nitrit, Nitrat, Amonyak, Fosfat gibi su kalite parametrelerinin tanıtımı, azot döngüsü ve analiz yöntemleriAlkalinite, asidite ve sertlik tayini
5-Fizikokimyasal su kalite parametrelerinden Toplam Azot ve Toplam Fosfat,, Fosfor döngüsü, Demir, Alüminyum, Bakır, Mangan, Kadmiyum gibi metallerin oluşturduğu kimyasal su kalite parametrelerinin tanıtımı ve analiz yöntemleriÇözünmüş oksijen (Winkler yöntemiyle) ve KOI, BOI5 tayini
6-Su kalitesinin biyolojik yöntemlerle belirlenmesi amacıyla tür çeşitliliğini kullanan çeşitli biyotik indeksleriKlorofil-a Tayini
7-ARA SINAV
8-Su ürünleri yetiştiriciliğinde fizikokimyasal su kalitesi parametreleri değişimlerinin önemi ve alınması gerekli tedbirlerFosfat Tayini
9-Akvaryumculukta suyun fizikokimyasal su kalite özelliklerinin önemi ve pratik uygulamalarNitrit, Nitrat ve Amonyak tayini
10-Su kalitesiyle ilgili mevzuat; Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği, Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Sınıflandırma ve İzleme Yönetmeliği gibi kanun, yönetmelikler ve tebliğlerin tanıtılması Demir, Alüminyum, Bakır, Mangan gibi metallerin tayini
11-Su kalitesinin bozulması ve sebepleri; organik atıklar, endüstriyel atıklar, mikrobiyolojik patojenler, mineral yağlar, gübreler, deterjanlar, atık ısı, radyoaktif maddeler, ağır metaller ve pestisidlerBir akarsu kaynağından su, sediment ve canlı örneklemesi, su akıntı hızı ve debi ölçme ve yerinde fizikokimyasal parametrelerin ölçümü uygulaması
12-Mikrobiyolojik açıdan su kalitesi, termal kirlilik ve suda çözünmüş gazlar Suda Fekal ve Total Koliform bakteri analizi
13-Atıksular ve özellikleri, atıksu arıtma yöntemleri; içme suyu arıtma tesisleri, biyolojik arıtma ve endüstriyel atıksuların arıtılması metodlarıTeknik Gezi:Belediye İçme suyu arıtma tesisinin ziyaret edilerek çalışma prensibinin yerinde görülmesi
14-Dönem projesi sunumlarıLaboratuar raporlarının sunumları
15-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek