Geri
DUM246 - Statistics
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM246StatisticsZorunlu246.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Deneme düzenlemenin temel esasları, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bilgisayar programları kullanarak daha iyi sonuç almayı ve çıktıların doğru değerlendirilmesini sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1993. İstatistik Metodları (Statistical Methods). A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1291, 218 pp.Spiegel, M.R.1972. Theory and Problems of Statistics. Schaum?s Outline Series. McGraw-Hill Book Company, 359 pp.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Değişkenler ve grafikler, frekans dağılım tabloları, merkezi yığılma ölçüleri (ortalama, tepe değeri ve medyan) , dağılım ölçüleri (değişim genişliği, ortalama ve standart sapma) , ihtimaller teorisi, normal, binomial ve poisson dağılımları, örnekleme teorisi, karakterler arası ilişkiler, istatistiksel tahmin teorisi, karar teorisi, hipotez testi ve kontrolü, iki karakter arası ilişkiler, küçük örnekleme teorisi, eğri çizme ve en küçük kareler yöntemi, korelasyon ve regresyon, χ 2 testi, t testi ve varyans analizi, zaman serileri ve indisler.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-balıkçılık ve oşinografi alanlarında populasyon-örnek, parametre-istatistik ilişkilerini kurabilirler,
2-hipotez kurabilirler, araştırma tasarımını gerçekleştirebilir, veri toplayabilir, özetleyebilir ve sunabilirler,
3-farklı dağılım çeşitleri için geçerli olacak ortalamalar ve ortalamadan ayrılış ölçütlerini kullanabilirler,
4-normal, binomiyal, ve poisson dağılımları ile örnekleme (ortalamalar, ortalamalar arası fark, oranlar) ve test dağılımı çeşitlerini (Z, t, ki kare, F)öğrenerek mesleki alanlarında uygulayabilirler.
5-kurdukları hipotezleri Z, t, Ki-kare ve varyans analizi ile test edebilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İstatistiğe giriş, terimler ve tanımlar, populasyon ve örnek, örnek büyüklüğü ve örnek alma yöntemleri, kesikli ve sürekli değişkenler, grafikler ve tablolar.
2-Ham veri, diziler, frekans dağılımları, sınıf aralıkları ve sınırları, sınıf değeri, frekans tablosu hazırlamanın genel kuralları, histogram ve frekans poligonları, oransal ve eklemeli frekans tabloları.
3-Merkezi yığılma ölçüleri, aritmetik, tepe değeri, ortanca değer, geometrik ve harmonik ortalamalar, özellikleri, aritmetik ortalama, tepe değeri ve ortanca değer arasındaki matematiksel ilişki, kullanıldıkları yerler.
4-Değişim ölçüleri, değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı, özellikleri, hesaplama yöntemleri, Sheppard varyans düzeltme faktörü.
5-Olasılık teorisi, klasik ve istatistiksel olasılık, olasılık teoremleri, birarada görülmeyen olaylar, bağımlı olaylar, bağımsız olaylar, olasılık dağılımı, umulan değer, n faktöriyel, permütasyon, kombinasyon.
6-Klasik populasyonlar, normal dağılımlar, binomiyal dağılımlar, poisson dağılımları.
7-Karakterler arası ilişkiler, tanımlamalar, regresyon doğruları ve katsayıları, önceden tahmin, korrelasyon katsayısı, doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler, denklemlerin hesaplanması, en küçük kareler yöntemi.
8-Ara sınavı
9-Örnekleme Dağılımları, tanımlamalar, ortalamanın dağılımı, ortalamalar arası farkın dağılımı, ortalamnaların ortalamasına ait dağılım, orana ait örnekleme dağılım.
10-Standart hata, ortalamanın standart hatası, ortalamalar arası farkın standart hatası, korrelasyon ve regresyon katsayısının standart hatası,
11-Test dağılımları, Z, t, Khi-kare, F dağılımları, parametrelerin tahmini, güven sınırları.
12-Örnek problem çözümleri
13-Hipotez kontrolü, 1. ve 2. tip hatalar, önem düzeyleri, Z, t, Khi-kare testleri ve tabloları
14-Varyans analizi, matematik modeli ve çözümü, kareler ortalamaları, F kontrolü, hesap tekniği, analiz sonucunun değerlendirilmesi.
15-Farklı grupların tespiti, asgari önemli fark, Duncan metodu.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Problem Çözümü14456
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek